Box Score

42 vs (Aug 10, 2014)

 
Box Score
 

2014
42 at
Aug 10, 2014 at KHIMKI (PLANERNAYA)

42 13 (12-2)

Player   ab    r    h  rbi   bb   so   po    a  lob 
cf 
lf 
c/1b 
dh 
3b 
ss 
1b/c  10 
2b 
rf 
   p 
   p 
Totals  34  13  11  11  21  10 
  

2 (2-12)

Player   ab    r    h  rbi   bb   so   po    a  lob 
2b 
3b 
lf 
1b 
ss 
rf 
cf 
dh 
   dh 
Totals  25  21  10 

Score by Innings         R H E
-----------------------------------------
 42............. 200 213 5 - 13 11 1
 ........... 000 000 2 - 2 4 4
-----------------------------------------
E - BAKALEC; KOBRINEC; MARKOV 2; KHUDYAKOV. LOB - 42 8; SOCKS 5. 2B - MONAHOV M.; VASILIEV V.; MAKSYAKOV. 3B - MONAHOV N.. SH - MONAHOV M.; SELIVANOV. SB - MONAHOV M..

42   ip  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go 
W,1-0  6.1  21  21  10 
  0.1 
  0.1 
  
  ip  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go 
L,0-1  7.0  11  13  10  34  42  12 

Win - LOBANOV A. (1-0). Loss - KHUDYAKOV (0-1). Save - None. WP - K.CHERMOSHEN 3. BK - K.CHERMOSHEN; KHUDYAKOV 2. PB - BARYSHNIKOV 2.

Umpires - HP: RUSSU 1B: KORNEEV
Start: 12-00 Time: 2-10 Attendance:

 
Play-by-Play
 

2014
42 at
Aug 10, 2014 at KHIMKI (PLANERNAYA)

42 starters: 0/cf SAMCHUK; 0/lf MONAHOV M.; 0/c MONAHOV N.; 0/dh VASILIEV V.; 0/3b MAKSYAKOV; 0/ss BAKALEC; 0/1b SAPRONOV; 0/2b SELIVANOV; 0/rf PIMENOV; 0/p LOBANOV A.;

starters: 10/2b PODIYAPOLSKI; 0/c BARYSHNIKOV; 0/3b KOBRINEC; 0/lf SAZONOV; 31/1b RJEVSKIY; 3/ss MARKOV; 32/rf ESIN; 0/cf OSTROVSKIY; 0/dh RIGENKO; 0/p KHUDYAKOV;

42 1st - SAMCHUK reached on a throwing error by 3b. MONAHOV M. walked; SAMCHUK advanced to second. MONAHOV N. fouled out to 3b. VASILIEV V. grounded out to 3b; MONAHOV M. advanced to second; SAMCHUK advanced to third. MAKSYAKOV singled to left field, 2 RBI; MONAHOV M. scored, unearned; SAMCHUK scored, unearned. BAKALEC flied out to lf. 2 runs, 1 hit, 1 error, 1 LOB.

1st - PODIYAPOLSKI grounded out to ss. BARYSHNIKOV grounded out to ss. KOBRINEC singled to right field. SAZONOV reached on a fielder's choice; KOBRINEC out at second ss to 2b. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB.

42 2nd - SAPRONOV flied out to cf. SELIVANOV flied out to lf. PIMENOV reached on a throwing error by ss. PIMENOV advanced to second on a balk. SAMCHUK flied out to cf. 0 runs, 0 hits, 1 error, 1 LOB.

2nd - RJEVSKIY reached on a fielding error by ss. MARKOV popped up to c, bunt. ESIN singled to right field; RJEVSKIY advanced to second. OSTROVSKIY popped up to p, bunt; RJEVSKIY out at second p to 2b. 0 runs, 1 hit, 1 error, 1 LOB.

42 3rd - MONAHOV M. flied out to lf. MONAHOV N. flied out to rf. VASILIEV V. walked. MAKSYAKOV reached on an error by ss; VASILIEV V. advanced to second. BAKALEC flied out to lf. 0 runs, 0 hits, 1 error, 2 LOB.

3rd - RIGENKO struck out looking. PODIYAPOLSKI grounded out to 2b. BARYSHNIKOV grounded out to 2b. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

42 4th - SAPRONOV grounded out to 3b. SELIVANOV grounded out to 2b. PIMENOV singled to left field. SAMCHUK walked; PIMENOV advanced to second. MONAHOV M. doubled to center field, 2 RBI; SAMCHUK scored; PIMENOV scored. MONAHOV N. popped up to 2b. 2 runs, 2 hits, 0 errors, 1 LOB.

4th - KOBRINEC flied out to rf. SAZONOV grounded out to 1b unassisted. RJEVSKIY grounded out to ss. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

42 5th - VASILIEV V. singled to left field. MAKSYAKOV out at first 1b to p; VASILIEV V. advanced to third. VASILIEV V. scored on a passed ball. BAKALEC lined out to 3b. SAPRONOV singled to left field. SELIVANOV grounded out to 2b. 1 run, 2 hits, 0 errors, 1 LOB.

5th - MARKOV struck out swinging. ESIN struck out swinging. OSTROVSKIY grounded out to ss. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

42 6th - PIMENOV reached on an error by p, assist by 1b. SAMCHUK singled to second base, bunt; PIMENOV advanced to second. MONAHOV M. grounded out to 3b, SAC; SAMCHUK advanced to second; PIMENOV advanced to third. MONAHOV N. tripled to right field, 2 RBI; SAMCHUK scored; PIMENOV scored, unearned. VASILIEV V. grounded out to 3b. MAKSYAKOV singled to left field, RBI; MONAHOV N. scored. BAKALEC flied out to cf. 3 runs, 3 hits, 1 error, 1 LOB.

6th - MONAHOV N. to 1b. SAPRONOV to c. RIGENKO fouled out to 1b. PODIYAPOLSKI struck out swinging. BARYSHNIKOV grounded out to p. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

42 7th - SAPRONOV walked. SELIVANOV grounded out to 3b, SAC; SAPRONOV advanced to second. SAPRONOV advanced to third on a balk. SAPRONOV scored on a passed ball. PIMENOV walked. SAMCHUK lined out to 3b. MONAHOV M. singled to center field; PIMENOV advanced to third. MONAHOV M. stole second. MONAHOV N. walked. VASILIEV V. doubled to left field, 3 RBI; MONAHOV N. scored; MONAHOV M. scored; PIMENOV scored. MAKSYAKOV doubled to center field, RBI; VASILIEV V. scored. BAKALEC grounded out to 3b. 5 runs, 3 hits, 0 errors, 1 LOB.

7th - KOBRINEC grounded out to ss. K.CHERMOSHEN to p for LOBANOV A.. SAZONOV struck out swinging. RJEVSKIY singled to left field. RJEVSKIY advanced to second on a balk. MARKOV walked. MARKOV advanced to second on a wild pitch; RJEVSKIY advanced to third on a wild pitch. MARKOV advanced to third on a wild pitch; RJEVSKIY scored on a wild pitch. ESIN walked. ESIN advanced to second on a wild pitch; MARKOV scored on a wild pitch. OSTROVSKIY walked. STRAHOV to dh for RIGENKO. STRAHOV singled to center field; OSTROVSKIY advanced to second; ESIN advanced to third. N.CHERMOSHEN to p for K.CHERMOSHEN. PODIYAPOLSKI struck out swinging. 2 runs, 2 hits, 0 errors, 3 LOB.

Copyright Russian Baseball Federation (c), 2010