Box Score

42 vs (Aug 16, 2014)

 
Box Score
 

2014
42 at
Aug 16, 2014 at MOSCOW (MGU)

42 8 (14-3)

Player   ab    r    h  rbi   bb   so   po    a  lob 
cf 
2b 
lf 
dh 
3b 
ss 
1b 
rf 
   p 
Totals  34  24 
  

10 (5-11)

Player   ab    r    h  rbi   bb   so   po    a  lob 
ss 
2b 
lf 
1b 
3b 
cf/p 
rf/cf 
. dh 
   rf 
Totals  34  10  27  13 

Score by Innings          R H E
-------------------------------------------
 42............. 300 102 020 - 8 8 3
 ....... 050 320 00X - 10 9 2
-------------------------------------------
E - MAKSYAKOV; BAKALEC; SAPRONOV; BOLGOV AL.; SHMELEV. DP - 42 1; YM 1. LOB - 42 8; YM 9. 2B - MAKSYAKOV; SHMELEV; VESENEV. 3B - K.CHERMOSHEN; TKACHENOK. HBP - BUBNOV. SF - MONAHOV M.; HOMYAKOV.

42   ip  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go 
L,0-1  5.0  10  24  30 
  3.0  10  13 
  
  ip  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go 
W,1-0  7.1  28  37  11 
  1.2 

Win - SHTIHER (1-0). Loss - FEDOROV (0-1). Save - None. WP - FEDOROV; SHTIHER. HBP - by FEDOROV (BUBNOV). PB - MONAHOV N. 2.

Umpires - HP: KORNEEV 1B: SUROVYAGIN
Start: 18-00 Time: 2-30 Attendance:

 
Play-by-Play
 

2014
42 at
Aug 16, 2014 at MOSCOW (MGU)

42 starters: 0/cf SAMCHUK; 0/2b K.CHERMOSHEN; 0/lf MONAHOV M.; 0/dh VASILIEV V.; 0/3b MAKSYAKOV; 0/c MONAHOV N.; 0/ss BAKALEC; 0/1b SAPRONOV; 0/rf SHEVCHENKO A; 0/p FEDOROV;

starters: 0/ss BOLGOV AL.; 0/2b TKACHENOK; 0/c HOMYAKOV; 0/lf VASHAKIDZE; 0/1b SHMELEV; 0/3b BUBNOV; 0/cf INOYATOV; 0/rf VESENEV; 0/dh BEJUASHVILLI; 0/p SHTIHER;

42 1st - SAMCHUK walked. K.CHERMOSHEN tripled to right field, RBI; SAMCHUK scored. MONAHOV M. flied out to lf, SF, RBI; K.CHERMOSHEN scored. VASILIEV V. singled to center field. MAKSYAKOV doubled to right field, RBI; VASILIEV V. scored. MONAHOV N. grounded out to ss. BAKALEC flied out to cf. 3 runs, 3 hits, 0 errors, 1 LOB.

1st - BOLGOV AL. flied out to lf. TKACHENOK struck out swinging. HOMYAKOV struck out swinging. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

42 2nd - SAPRONOV grounded out to 3b. SHEVCHENKO A walked. SAMCHUK walked; SHEVCHENKO A advanced to second. K.CHERMOSHEN singled to left field; SAMCHUK advanced to second; SHEVCHENKO A advanced to third. MONAHOV M. struck out looking. VASILIEV V. reached on a fielder's choice; K.CHERMOSHEN advanced to second; SAMCHUK out at third 3b unassisted. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 3 LOB.

2nd - VASHAKIDZE singled to right field. SHMELEV walked; VASHAKIDZE advanced to second. BUBNOV singled to left field; SHMELEV advanced to second; VASHAKIDZE advanced to third. INOYATOV singled to left field, RBI; BUBNOV advanced to second; SHMELEV advanced to third; VASHAKIDZE scored. VESENEV doubled to left field, 2 RBI; INOYATOV advanced to third; BUBNOV scored; SHMELEV scored. BEJUASHVILLI fouled out to c. BOLGOV AL. popped up to 2b. TKACHENOK reached on an error by 1b, assist by ss, advanced to second; VESENEV scored, unearned; INOYATOV scored, unearned. HOMYAKOV walked. VASHAKIDZE flied out to lf. 5 runs, 4 hits, 1 error, 2 LOB.

42 3rd - MAKSYAKOV grounded out to 3b. MONAHOV N. walked. BAKALEC fouled out to c. SAPRONOV popped up to 2b. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB.

3rd - SHMELEV struck out looking. BUBNOV hit by pitch. BUBNOV advanced to second on a passed ball. INOYATOV struck out swinging. VESENEV struck out looking. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB.

42 4th - SHEVCHENKO A walked. SAMCHUK grounded out to ss; SHEVCHENKO A advanced to second. K.CHERMOSHEN singled to left field, RBI; SHEVCHENKO A scored. MONAHOV M. flied into double play cf to 1b; K.CHERMOSHEN out on the play. 1 run, 1 hit, 0 errors, 0 LOB.

4th - BEJUASHVILLI walked. BOLGOV AL. singled to catcher, bunt; BEJUASHVILLI advanced to second. TKACHENOK flied out to rf; BEJUASHVILLI advanced to third. HOMYAKOV flied out to cf, SF, RBI; BEJUASHVILLI scored. VASHAKIDZE walked; BOLGOV AL. advanced to second. SHMELEV doubled to right field, 2 RBI; VASHAKIDZE scored; BOLGOV AL. scored. SHMELEV advanced to third on a wild pitch. BUBNOV struck out swinging. 3 runs, 2 hits, 0 errors, 1 LOB.

42 5th - VASILIEV V. flied out to cf. MAKSYAKOV flied out to rf. MONAHOV N. struck out looking. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

5th - INOYATOV flied out to lf. VESENEV flied out to cf. BEJUASHVILLI reached on an error by 3b. BEJUASHVILLI advanced to second on a passed ball. BOLGOV AL. reached on an error by ss; BEJUASHVILLI advanced to third. TKACHENOK tripled to center field, 2 RBI; BOLGOV AL. scored, unearned; BEJUASHVILLI scored, unearned. HOMYAKOV grounded out to 2b. 2 runs, 1 hit, 2 errors, 1 LOB.

42 6th - BAKALEC reached on an error by 1b, assist by 3b. SAPRONOV singled to center field; BAKALEC advanced to second. SHEVCHENKO A reached on a fielder's choice; SAPRONOV out at second ss to 2b; BAKALEC advanced to third. BAKALEC scored on a wild pitch, unearned. SAMCHUK walked; SHEVCHENKO A advanced to second. K.CHERMOSHEN reached on a fielder's choice, RBI; SAMCHUK advanced to second on a throwing error by ss, advanced to third, out at home 1b to c; SHEVCHENKO A scored, unearned. MONAHOV M. reached on a fielder's choice; K.CHERMOSHEN out at second ss to 2b. 2 runs, 1 hit, 2 errors, 1 LOB.

6th - SHEVCHENKO M to p for FEDOROV. VASHAKIDZE grounded out to p. SHMELEV singled to center field. BUBNOV grounded into double play 2b to ss to 1b; SHMELEV out on the play. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 0 LOB.

42 7th - VASILIEV V. grounded out to 3b. MAKSYAKOV grounded out to 2b. MONAHOV N. grounded out to 3b. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

7th - INOYATOV grounded out to ss. VESENEV struck out swinging. BEJUASHVILLI walked. BOLGOV AL. flied out to rf. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB.

42 8th - BAKALEC singled to center field. SAPRONOV flied out to cf. SHEVCHENKO A walked; BAKALEC advanced to second. SAMCHUK walked; SHEVCHENKO A advanced to second; BAKALEC advanced to third. INOYATOV to p. VESENEV to cf. PLOTNIKOV to rf for BEJUASHVILLI. / for SHTIHER. K.CHERMOSHEN reached on a fielder's choice; SAMCHUK advanced to second; SHEVCHENKO A advanced to third; BAKALEC out at home 1b to c. MONAHOV M. singled to left field, 2 RBI; K.CHERMOSHEN advanced to second; SAMCHUK scored; SHEVCHENKO A scored. VASILIEV V. flied out to lf. 2 runs, 2 hits, 0 errors, 2 LOB.

8th - TKACHENOK grounded out to 2b. HOMYAKOV singled to shortstop. VASHAKIDZE flied out to rf. SHMELEV walked; HOMYAKOV advanced to second. BUBNOV walked; SHMELEV advanced to second; HOMYAKOV advanced to third. INOYATOV reached on a fielder's choice; BUBNOV advanced to second; SHMELEV out at third 3b unassisted. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 3 LOB.

42 9th - MAKSYAKOV flied out to cf. MONAHOV N. flied out to cf. BAKALEC flied out to rf. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

Copyright Russian Baseball Federation (c), 2010