Box Score

42 vs (Aug 18, 2014)

 
Box Score
 

2014
42 at
Aug 18, 2014 at MOSCOW (MGU)

42 9 (15-3)

Player   ab    r    h  rbi   bb   so   po    a  lob 
cf 
   cf 
3b/rf 
lf 
dh 
1b 
2b/3b 
ss 
14 
rf 
   2b 
   p 
Totals  37  12  27  11 
  

4 (5-12)

Player   ab    r    h  rbi   bb   so   po    a  lob 
ss 
1b 
2b 
lf 
   c 
3b 
cf 
rf 
dh 
Totals  33  13  27  15 

Score by Innings          R H E
-------------------------------------------
 42............. 101 213 010 - 9 12 2
 ....... 000 310 000 - 4 8 1
-------------------------------------------
E - MAKSYAKOV; BAKALEC; PLOTNIKOV. DP - YM 1. LOB - 42 11; YM 5. 2B - MONAHOV N.; MAKSYAKOV; HOMYAKOV. 3B - MONAHOV M.. HBP - MONAHOV N.; VASILIEV V.; SAPRONOV; INOYATOV. SH - TKACHENOK. SF - MONAHOV N.. SB - SAMCHUK; HOMYAKOV. CS - INOYATOV.

42   ip  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go 
W,1-0  7.0  12  27  29 
  2.0 
  
  ip  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go 
L,0-1  9.0  12  37  47  13 

Win - LOBANOV A. (1-0). Loss - VESENEV (0-1). Save - None. WP - LOBANOV A.. HBP - by LOBANOV A. (INOYATOV); by VESENEV (MONAHOV N.); by VESENEV (VASILIEV V.); by VESENEV (SAPRONOV). PB - HOMYAKOV 3.

Umpires - HP: RUSSU 1B: KORNEEV
Start: 18-00 Time: 2-45 Attendance:

 
Play-by-Play
 

2014
42 at
Aug 18, 2014 at MOSCOW (MGU)

42 starters: 0/cf SAMCHUK; 0/3b MONAHOV M.; 0/lf MONAHOV N.; 0/dh VASILIEV V.; 0/1b K.CHERMOSHEN; 0/2b MAKSYAKOV; 0/ss BAKALEC; 0/c SAPRONOV; 0/rf SHEVCHENKO A; 0/p LOBANOV A.;

starters: 0/ss BOLGOV AL.; 0/1b ARTAMONOV; 0/2b TKACHENOK; 0/lf VASHAKIDZE; 0/c HOMYAKOV; 0/3b BUBNOV; 0/cf INOYATOV; 0/rf PLOTNIKOV; 0/dh SHTIHER; 0/p VESENEV;

42 1st - SAMCHUK singled to center field. MONAHOV M. singled to right field; SAMCHUK advanced to second, advanced to third on an error by rf. MONAHOV N. flied out to cf, SF, RBI; SAMCHUK scored, unearned. VASILIEV V. struck out looking. K.CHERMOSHEN flied out to rf. 1 run, 2 hits, 1 error, 1 LOB.

1st - BOLGOV AL. popped up to 1b. ARTAMONOV grounded out to 2b. TKACHENOK singled to left field. VASHAKIDZE struck out swinging. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB.

42 2nd - MAKSYAKOV grounded out to ss. BAKALEC walked. SAPRONOV flied out to cf. SHEVCHENKO A struck out swinging. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB.

2nd - HOMYAKOV struck out swinging. BUBNOV struck out swinging. INOYATOV hit by pitch. PLOTNIKOV struck out looking. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB.

42 3rd - SAMCHUK walked. MONAHOV M. tripled to right field, RBI; SAMCHUK scored. MONAHOV N. reached on a fielder's choice; MONAHOV M. out at third 3b to c to 3b. VASILIEV V. grounded into double play ss to 2b to 1b; MONAHOV N. out on the play. 1 run, 1 hit, 0 errors, 0 LOB.

3rd - MONAHOV M. to rf. MAKSYAKOV to 3b. SELIVANOV to 2b for SHEVCHENKO A. SHTIHER struck out looking. BOLGOV AL. out at first ss to c. ARTAMONOV struck out looking. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

42 4th - K.CHERMOSHEN singled to left field. MAKSYAKOV singled to center field; K.CHERMOSHEN advanced to second. BAKALEC singled to right field, RBI; MAKSYAKOV advanced to third; K.CHERMOSHEN scored. BAKALEC advanced to second on a passed ball; MAKSYAKOV scored on a passed ball, unearned. SAPRONOV grounded out to 3b. SELIVANOV struck out swinging. SAMCHUK struck out swinging. 2 runs, 3 hits, 0 errors, 1 LOB.

4th - TKACHENOK singled to center field. VASHAKIDZE reached on a fielder's choice, advanced to second, RBI; TKACHENOK advanced to second on a throwing error by 3b, advanced to third on a throwing error by ss, scored. HOMYAKOV singled to right field; VASHAKIDZE advanced to third. HOMYAKOV stole second. BUBNOV grounded out to 1b unassisted. INOYATOV grounded out to 2b, RBI; HOMYAKOV advanced to third; VASHAKIDZE scored. PLOTNIKOV singled to center field, RBI; HOMYAKOV scored. SHTIHER struck out looking. 3 runs, 3 hits, 2 errors, 1 LOB.

42 5th - MONAHOV M. singled to left field. MONAHOV N. hit by pitch; MONAHOV M. advanced to second. VASILIEV V. struck out looking. K.CHERMOSHEN reached on a fielder's choice; MONAHOV N. out at second ss to 2b; MONAHOV M. advanced to third. MAKSYAKOV singled to center field, RBI; K.CHERMOSHEN advanced to second; MONAHOV M. scored. MAKSYAKOV advanced to second on a passed ball; K.CHERMOSHEN advanced to third on a passed ball. BAKALEC walked. SAPRONOV reached on a fielder's choice; BAKALEC out at second ss to 2b. 1 run, 2 hits, 0 errors, 3 LOB.

5th - BOLGOV AL. singled to center field. ARTAMONOV singled to right field; BOLGOV AL. advanced to second. TKACHENOK out at first 1b to 2b, SAC; ARTAMONOV advanced to second; BOLGOV AL. advanced to third. ARTAMONOV advanced to third on a wild pitch; BOLGOV AL. scored on a wild pitch. VASHAKIDZE struck out looking. HOMYAKOV struck out looking. 1 run, 2 hits, 0 errors, 1 LOB.

42 6th - SELIVANOV struck out swinging. SAMCHUK walked. MONAHOV M. singled to center field; SAMCHUK advanced to second. MONAHOV M. advanced to second on a passed ball; SAMCHUK advanced to third on a passed ball. MONAHOV N. doubled to left field, 2 RBI; MONAHOV M. scored; SAMCHUK scored. VASILIEV V. hit by pitch. K.CHERMOSHEN walked; VASILIEV V. advanced to second; MONAHOV N. advanced to third. MAKSYAKOV reached on a fielder's choice, RBI; K.CHERMOSHEN out at second ss to 2b; VASILIEV V. advanced to third; MONAHOV N. scored. BAKALEC grounded out to 3b. 3 runs, 2 hits, 0 errors, 2 LOB.

6th - BUBNOV struck out swinging. INOYATOV singled to center field. INOYATOV out at second p to 1b to 2b to p, caught stealing. PLOTNIKOV struck out looking. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 0 LOB.

42 7th - SAPRONOV grounded out to 3b. SELIVANOV grounded out to p. SAMCHUK walked. SAMCHUK stole second. MONAHOV M. flied out to cf. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB.

7th - SHTIHER struck out swinging. BOLGOV AL. flied out to lf. ARTAMONOV popped up to 1b. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

42 8th - MONAHOV N. lined out to rf. VASILIEV V. singled to left field. K.CHERMOSHEN flied out to rf; VASILIEV V. advanced to second. MAKSYAKOV doubled to left field, RBI; VASILIEV V. scored. BAKALEC grounded out to 3b. 1 run, 2 hits, 0 errors, 1 LOB.

8th - MOSHECKOV to p for LOBANOV A.. TKACHENOK lined out to cf. VASHAKIDZE struck out swinging. HOMYAKOV doubled to right field, out at third rf to 2b to 3b. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 0 LOB.

42 9th - KARASEV to c for HOMYAKOV. SAPRONOV hit by pitch. SELIVANOV grounded out to p; SAPRONOV advanced to second. SAMCHUK grounded out to 3b. MONAHOV M. flied out to cf. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB.

9th - FEDOROV to cf for SAMCHUK. BUBNOV flied out to lf. INOYATOV popped up to 3b. PLOTNIKOV walked. SHTIHER grounded out to 1b unassisted. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB.

Copyright Russian Baseball Federation (c), 2010