Box Score

vs -2 (May 14, 2016)Box score (newspaper)

                  2016
                 at -2
              May 14, 2016 at MOSCOW (LOKOMOTIV)

 16 (1-0)            -2 3 (0-1)

Player           AB R H BI    Player           AB R H BI
---------------------------------------    ---------------------------------------
 lf...... 3 1 1 0     2b/p....... 4 1 0 0
  lf/cf... 2 2 1 1     . ss/3b. 5 1 2 1
 cf........... 3 1 1 2     c/3b........... 5 0 0 0
  ph/lf...... 4 1 1 2    NEFEDOV S. p/3b............ 1 0 0 0
  2b...... 6 2 4 2     ph/c.......... 3 0 0 0
 1b......... 3 0 0 0     3b/2b....... 4 0 0 0
  ph/1b....... 3 1 0 0     cf....... 1 0 0 0
 p.......... 3 0 0 0     ph/cf.... 0 0 0 0
  p......... 1 0 1 0     rf........... 1 0 0 0
  p........ 1 1 0 0     1b............ 2 0 0 0
 3b........... 5 0 1 0     1b/rf........ 3 0 0 0
  3b......... 0 1 0 0     lf......... 1 0 0 0
 c...... 4 1 0 1     ph/lf........ 1 0 0 0
 rf........ 4 2 2 0     ph/p... 1 1 1 0
 ss.......... 3 3 1 0
Totals..................... 45 16 13 8    Totals..................... 32 3 3 1

Score by Innings          R H E
-------------------------------------------
 ....... 000 533 104 - 16 13 4
-2........... 000 002 100 - 3 3 8
-------------------------------------------

E - SHMELEV; BUBNOV 2; LADOSHKIN; BYKOVTSEV 2; KAZAKOV 2; ALENICHEV 3; LYUDIKAYNEN.
DP - YM 1; M-2 1. LOB - YM 22; M-2 10. 2B - ZHIKHOREV; TRIFANOV. HR - KAZARYAN. HBP
- ZHIKHOREV; BUSSAKHI. SF - PLOTNIKOV. SB - MITROFANOV; ZHIKHOREV; TKACHENOK;
POLYAKOV; RZHEVSKIY 3; LADOSHKIN; ALENICHEV.

          IP H R ER BB SO WP BK HP IBB AB BF FO GO
----------------------------------------------------------------------------
  W,1-0.....  5.2 1 2 0 4 9  0 0 1 0  20 25  2 5
 ...........  1.1 1 1 1 2 1  1 0 0 0  5 7  3 0
 ..........  2.0 1 0 0 1 1  0 0 0 0  7 8  1 3

-2           IP H R ER BB SO WP BK HP IBB AB BF FO GO
----------------------------------------------------------------------------
NEFEDOV S. ................  3.0 1 0 0 2 3  0 0 1 0  12 15  4 2
  L,0-1.....  2.0 7 8 4 4 3  0 0 0 0  16 20  2 1
 ...............  2.0 3 4 3 6 1  0 0 0 0  8 14  2 2
 ........  2.0 2 4 1 6 0  1 0 0 0  9 16  1 4

WP - POLYAKOV; ALEKSEENKO. HBP - by NEFEDOV S. (ZHIKHOREV); by TKACHENOK (BUSSAKHI). PB
- KAZAKOV.

Strikeouts - MITROFANOV; ZHIKHOREV; SHMELEV 2; BUBNOV; PLOTNIKOV; LADOSHKIN;
BYKOVTSEV 2; TRIFANOV; KAZAKOV; NEFEDOV S.; SHUBIN 2; ALENICHEV; LYUDIKAYNEN;
BELKIN; BUSSAKHI. Walks - KOLOSOV 3; PULLES BOSCH; SHMELEV; TKACHENOK 2;
KASHCHAVTSEV 2; PLOTNIKOV 2; RZHEVSKIY 3; LADOSHKIN 4; BYKOVTSEV; SHUBIN; BORISKIN
3; BEZHAN; ALEKSEENKO.

Umpires - HP: SIDOROV 1B: SDOBNOV
Start: 17-00  Time: 3-25  Attendance:

BYKOVTSEV faced 1 batter in the 6th.
Game: G02


Play-by-Play

                2016
           at -2 - Play-by-Play
            May 14, 2016 at MOSCOW (LOKOMOTIV)


Score by Innings          R H E
-------------------------------------------
 ....... 000 533 104 - 16 13 4
-2........... 000 002 100 - 3 3 8
-------------------------------------------

 starters: 0/lf MITROFANOV; 0/cf ZHIKHOREV; 0/2b PULLES BOSCH; 0/1b
SHMELEV; 0/p TKACHENOK; 0/3b BUBNOV; 0/c PLOTNIKOV; 0/rf RZHEVSKIY; 0/ss LADOSHKIN;
-2 starters: 0/2b BYKOVTSEV; 0/ss TRIFANOV; 0/c KAZAKOV; 0/p NEFEDOV S.; 0/3b
ALENICHEV; 0/cf LYUDIKAYNEN; 0/rf BELKIN; 0/1b BUSSAKHI; 0/lf TETEREV;

 1st - MITROFANOV reached on a throwing error by 3b, advanced to
second. ZHIKHOREV hit by pitch. ZHIKHOREV advanced to second; MITROFANOV stole
third. PULLES BOSCH fouled out to 1b. SHMELEV struck out swinging. TKACHENOK flied
out to cf. 0 runs, 0 hits, 1 error, 2 LOB.

-2 1st - BYKOVTSEV grounded out to 3b. TRIFANOV struck out swinging.
KAZAKOV struck out swinging. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

 2nd - BUBNOV popped up to ss. PLOTNIKOV popped up to ss.
RZHEVSKIY walked. RZHEVSKIY stole second. LADOSHKIN reached on a throwing error by
3b; RZHEVSKIY advanced to third. MITROFANOV struck out looking. 0 runs, 0 hits, 1
error, 2 LOB.

-2 2nd - NEFEDOV S. struck out swinging. ALENICHEV grounded out to 2b.
LYUDIKAYNEN struck out looking. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

 3rd - ZHIKHOREV struck out swinging. PULLES BOSCH singled to
second base. PULLES BOSCH advanced to second on a passed ball. SHMELEV grounded out
to 3b; PULLES BOSCH advanced to third. TKACHENOK walked. BUBNOV grounded out to 1b
unassisted. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 2 LOB.

-2 3rd - BELKIN struck out looking. BUSSAKHI struck out looking.
TETEREV flied out to cf. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

 4th - BYKOVTSEV to p. NEFEDOV S. to 3b. ALENICHEV to 2b. BEZHAN
to 1b for BELKIN. BUSSAKHI to rf. PLOTNIKOV grounded out to ss. RZHEVSKIY walked.
LADOSHKIN walked; RZHEVSKIY advanced to second. MITROFANOV singled to center field;
LADOSHKIN advanced to second; RZHEVSKIY advanced to third. ZHIKHOREV doubled to left
field, 2 RBI; MITROFANOV advanced to third; LADOSHKIN scored; RZHEVSKIY scored.
PULLES BOSCH singled to left field, 2 RBI; ZHIKHOREV scored; MITROFANOV scored.
SHMELEV walked; PULLES BOSCH advanced to second. TKACHENOK reached on an error by
2b, advanced to second; SHMELEV advanced to third; PULLES BOSCH scored, unearned.
BUBNOV struck out looking. PLOTNIKOV flied out to lf. 5 runs, 3 hits, 1 error, 2
LOB.

-2 4th - KOLOSOV to lf for MITROFANOV. BYKOVTSEV struck out swinging.
TRIFANOV grounded out to 3b. KAZAKOV reached on a throwing error by 3b, advanced to
second. SHUBIN pinch hit for NEFEDOV S.. SHUBIN struck out looking. 0 runs, 0
hits, 1 error, 1 LOB.

 5th - KAZAKOV to 3b. SHUBIN to c. RZHEVSKIY singled to left
field. LADOSHKIN singled to left field; RZHEVSKIY advanced to second. LADOSHKIN
advanced to second; RZHEVSKIY stole third. KOLOSOV walked. ZHIKHOREV reached on an
error by 3b; KOLOSOV advanced to second; LADOSHKIN advanced to third; RZHEVSKIY
scored, unearned. PULLES BOSCH flied out to rf. SHMELEV struck out swinging.
TKACHENOK reached on a fielding error by cf; ZHIKHOREV advanced to second; KOLOSOV
scored, unearned; LADOSHKIN scored, unearned. TKACHENOK stole second; ZHIKHOREV
stole third. BUBNOV singled to third base, bunt. PLOTNIKOV struck out swinging. 3
runs, 3 hits, 2 errors, 3 LOB.

-2 5th - ALENICHEV reached on an error by 1b, assist by ss. BORISKIN
pinch hit for LYUDIKAYNEN. ALENICHEV stole second. BORISKIN walked. BEZHAN grounded
into double play ss to 2b to 1b; BORISKIN out on the play; ALENICHEV advanced to
third. BUSSAKHI hit by pitch. KONOPLYA pinch hit for TETEREV. KONOPLYA out at first
1b to p. 0 runs, 0 hits, 1 error, 2 LOB.

 6th - BORISKIN to cf. KONOPLYA to lf. RZHEVSKIY singled to left
field. BYKOVTSEV to ss. TRIFANOV to 3b. KAZAKOV to p. RZHEVSKIY stole second, out at
third p to ss to 3b. LADOSHKIN walked. LADOSHKIN stole second. KOLOSOV singled to
left field, RBI; LADOSHKIN scored. KAZARYAN pinch hit for ZHIKHOREV. KAZARYAN
homered, 2 RBI; KOLOSOV scored. PULLES BOSCH singled to right field. DALSKIY pinch
hit for SHMELEV. DALSKIY flied out to cf. TKACHENOK walked; PULLES BOSCH advanced to
second. BUBNOV grounded out to 1b unassisted. 3 runs, 4 hits, 0 errors, 2
LOB.

-2 6th - KOLOSOV to cf. KAZARYAN to lf. DALSKIY to 1b. BYKOVTSEV
walked. TRIFANOV singled to center field; BYKOVTSEV advanced to second. KAZAKOV
flied out to lf. SHUBIN reached on an error by 3b; TRIFANOV advanced to second;
BYKOVTSEV advanced to third. ALENICHEV struck out looking. BORISKIN walked; SHUBIN
advanced to second; TRIFANOV advanced to third; BYKOVTSEV scored, unearned. BEZHAN
walked; BORISKIN advanced to second; SHUBIN advanced to third; TRIFANOV scored,
unearned. POLYAKOV to p for TKACHENOK. KASHCHAVTSEV to 3b for BUBNOV. BUSSAKHI flied
out to cf. 2 runs, 1 hit, 1 error, 3 LOB.

 7th - PLOTNIKOV walked. RZHEVSKIY walked; PLOTNIKOV advanced to
second. LADOSHKIN struck out swinging. KOLOSOV walked; RZHEVSKIY advanced to second;
PLOTNIKOV advanced to third. KOLOSOV advanced to second; RZHEVSKIY advanced to
third; PLOTNIKOV scored on a throwing error by p, unearned. KAZARYAN infield fly to
ss. PULLES BOSCH walked. DALSKIY grounded out to 2b. 1 run, 0 hits, 1 error, 3
LOB.

-2 7th - ALEKSEENKO pinch hit for KONOPLYA. ALEKSEENKO walked.
ALEKSEENKO advanced to second on a wild pitch. BYKOVTSEV struck out swinging.
TRIFANOV doubled to right field, RBI; ALEKSEENKO scored. KAZAKOV popped up to 2b.
SHUBIN walked. ALENICHEV flied out to rf. 1 run, 1 hit, 0 errors, 2 LOB.

 8th - KAZAKOV to lf. ALEKSEENKO to p. POLYAKOV singled to right
field. POLYAKOV stole second. KASHCHAVTSEV walked. PLOTNIKOV walked; KASHCHAVTSEV
advanced to second; POLYAKOV advanced to third. RZHEVSKIY grounded into double play
p to c to 1b; PLOTNIKOV out on the play. LADOSHKIN walked. KOLOSOV reached on a
fielder's choice; LADOSHKIN advanced to second; KASHCHAVTSEV out at third 3b
unassisted. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 3 LOB.

-2 8th - BOLGOV AL. to p for POLYAKOV. BORISKIN walked. BEZHAN reached
on a throwing error by ss; BORISKIN out at second 2b to ss. BUSSAKHI reached on a
fielder's choice; BEZHAN out at second 2b to ss. ALEKSEENKO singled to left field;
BUSSAKHI advanced to second. BYKOVTSEV grounded out to 2b. 0 runs, 1 hit, 1
error, 2 LOB.

 9th - KAZARYAN grounded out to 1b unassisted. PULLES BOSCH
singled to left field. DALSKIY reached on an error by ss; PULLES BOSCH advanced to
second. BOLGOV AL. reached on a fielder's choice; DALSKIY advanced to second; PULLES
BOSCH advanced to third. KASHCHAVTSEV walked; BOLGOV AL. advanced to second; DALSKIY
advanced to third; PULLES BOSCH scored. PLOTNIKOV flied out to cf, SF, RBI;
KASHCHAVTSEV advanced to second; BOLGOV AL. advanced to third; DALSKIY scored,
unearned. RZHEVSKIY reached on an error by ss; KASHCHAVTSEV scored, unearned; BOLGOV
AL. scored, unearned. LADOSHKIN walked; RZHEVSKIY advanced to second. LADOSHKIN
advanced to second on a wild pitch; RZHEVSKIY advanced to third on a wild pitch.
KOLOSOV walked. KAZARYAN reached on a fielder's choice; KOLOSOV advanced to second;
LADOSHKIN advanced to third; RZHEVSKIY out at home p to c. 4 runs, 1 hit, 2
errors, 3 LOB.

-2 9th - TRIFANOV popped up to 2b. KAZAKOV grounded out to ss. SHUBIN
struck out swinging. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.
Copyright Russian Baseball Federation (c), 2016