Box Score

vs (Jul 06, 2019)

 
Box Score
 

2019
at
Jul 06, 2019 at BALASHIKHA (BALASHIKHA)

17 (1-0)

Player   ab    r    h  rbi   bb   so   po    a  lob 
2b 
   2b 
cf 
   . cf 
1b 
c/lf 
lf 
   p 
rf 
   ph/rf 
3b 
ss 
   . ph/c 
Totals  28  17  15  15  21 
  

3 (0-1)

Player   ab    r    h  rbi   bb   so   po    a  lob 
2b/lf 
KOCHETOV 3b 
cf 
. dh 
1b 
lf/p 
   p 
rf 
   rf 
ss/2b 
   ph 
p/ss 
Totals  26  21 

Score by Innings           R H E
--------------------------------------------
............. 00(10) 025 0 - 17 9 0
.............. 210  000 0 - 3 6 1
--------------------------------------------
E - MOISEEV. LOB - MKV 7; BAL 4. 2B - V.KOCHNOV; TKACHENOK; BABKIN. HBP - E.LIBIN; V.SHMELEV; SHICHKOV. SB - G.KOCHNOV 3; V.KOCHNOV 3; E.LIBIN; SOKOLOV. CS - SHICHKOV.

  ip  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go  np 
W,1-0  6.0  23  25  85 
  1.0  13 
  
  ip  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go  np 
L,0-1  2.2  12  18  67 
  3.0  10  12  21  89 
  1.1  25 

Win - V.SHMELEV (1-0). Loss - MOISEEV (0-1). Save - None. HBP - by V.SHMELEV (SHICHKOV); by MOISEEV (E.LIBIN); by MOISEEV (V.SHMELEV). PB - KHOMYAKOV; BABASHOV 3. Pitches/strikes: V.SHMELEV 85/55; ASTASHENKO 13/9; MOISEEV 67/35; PEREDEL'SKIY 89/34; GORDEEV 25/12.

Umpires - HP: GERVASOV 1B: LUK'YANOV
Start: 17-00 Time: 3-10 Attendance: 16

 
Play-by-Play
 

2019
at
Jul 06, 2019 at BALASHIKHA (BALASHIKHA)

starters: 22/2b G.KOCHNOV; 19/cf V.KOCHNOV; 20/1b E.LIBIN; 21/c KHOMYAKOV; 88/lf TKACHENOK; 0/rf VASHAKIDZE; 55/3b RODRIGUEZ; 0/ss BABKIN; 0/p V.SHMELEV;

starters: 33/2b LEONT'EV; 0/3b KOCHETOV; 0/cf SHICHKOV; 77/dh A.STEPANOV; 37/1b RYBIN; 21/lf PEREDEL'SKIY; 28/c BABASHOV; 0/rf KORNEICHUK; 12/ss A.NIZOV; 0/p MOISEEV;

1st - G.KOCHNOV popped up to 2b (0-1 K). V.KOCHNOV singled to shortstop (1-1 BK). V.KOCHNOV stole second. V.KOCHNOV stole third. E.LIBIN struck out swinging (0-2 KSS). KHOMYAKOV walked (3-1 BFBBB). TKACHENOK grounded out to 3b (0-0). 0 runs, 1 hit, 0 errors, 2 LOB.

1st - LEONT'EV singled to right field (2-2 KBSB). LEONT'EV failed pickoff attempt. KOCHETOV singled through the right side (3-2 BBBKK); LEONT'EV advanced to second. SHICHKOV hit by pitch (0-0); KOCHETOV advanced to second; LEONT'EV advanced to third. A.STEPANOV singled up the middle, 2 RBI (0-1 K); SHICHKOV advanced to second; KOCHETOV scored; LEONT'EV scored. SHICHKOV out at third p to 3b, caught stealing. RYBIN grounded out to p (0-1 S); A.STEPANOV advanced to second. PEREDEL'SKIY struck out swinging (0-2 KSS). 2 runs, 3 hits, 0 errors, 1 LOB.

2nd - VASHAKIDZE flied out to lf (2-0 BB). RODRIGUEZ singled up the middle (1-2 BFK). BABKIN doubled to center field (0-1 K); RODRIGUEZ advanced to third, out at home cf to c. V.SHMELEV lined out to rf (3-2 BBBFKFF). 0 runs, 2 hits, 0 errors, 1 LOB.

2nd - BABASHOV flied out to 2b (0-0). KORNEICHUK singled to left field (1-1 KB). KORNEICHUK failed pickoff attempt. A.NIZOV singled to left field (0-1 K); KORNEICHUK advanced to second. LEONT'EV singled to right field (2-1 KBB); A.NIZOV advanced to second; KORNEICHUK advanced to third. LEONT'EV advanced to second on a passed ball; A.NIZOV advanced to third on a passed ball; KORNEICHUK scored on a passed ball, unearned. KOCHETOV flied out to lf (3-0 BBB). SHICHKOV flied out to ss (0-2 KKF). 1 run, 3 hits, 0 errors, 2 LOB.

3rd - G.KOCHNOV walked (3-0 BBBB). G.KOCHNOV stole second. V.KOCHNOV struck out looking (2-2 FBFBFK). E.LIBIN hit by pitch (0-2 SF). KHOMYAKOV flied out to cf (1-0 B); G.KOCHNOV advanced to third. TKACHENOK doubled to left field, 2 RBI (1-0 B); E.LIBIN scored; G.KOCHNOV scored. VASHAKIDZE reached on an error by p (3-1 BBKB); TKACHENOK advanced to third. RODRIGUEZ walked (3-2 BSFBBFB); VASHAKIDZE advanced to second. BABKIN walked, RBI (3-1 BBBSB); RODRIGUEZ advanced to second; VASHAKIDZE advanced to third; TKACHENOK scored, unearned. V.SHMELEV hit by pitch, RBI (0-0); BABKIN advanced to second; RODRIGUEZ advanced to third; VASHAKIDZE scored, unearned. LEONT'EV to lf. MOISEEV to ss for A.STEPANOV. PEREDEL'SKIY to p. A.NIZOV to 2b. / for MOISEEV. G.KOCHNOV walked, RBI (3-0 BBBB); V.SHMELEV advanced to second; BABKIN advanced to third; RODRIGUEZ scored, unearned. V.KOCHNOV doubled to right center, 3 RBI; G.KOCHNOV scored, unearned; V.SHMELEV scored, unearned; BABKIN scored, unearned. E.LIBIN walked (3-1 FBBBB). V.KOCHNOV failed pickoff attempt. E.LIBIN advanced to second on a passed ball; V.KOCHNOV advanced to third on a passed ball. KHOMYAKOV singled to left field, out at second lf to c to ss, 2 RBI (2-2 SBKB); E.LIBIN scored, unearned; V.KOCHNOV scored, unearned. 10 runs, 3 hits, 1 error, 0 LOB.

3rd - MOISEEV struck out swinging (3-2 BKBBFFS). RYBIN struck out (0-2 KSFS). PEREDEL'SKIY grounded out to ss (0-0). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

4th - TKACHENOK flied out to rf (2-0 BB). VASHAKIDZE grounded out to 2b (1-0 B). RODRIGUEZ singled up the middle (1-0 B). BABKIN reached on a fielder's choice (2-0 BB); RODRIGUEZ out at second ss unassisted. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB.

4th - BABASHOV grounded out to ss (2-0 BB). KORNEICHUK grounded out to 1b unassisted (2-0 BB). A.NIZOV walked (3-2 BFBFFBB). A.NIZOV failed pickoff attempt. LEONT'EV struck out swinging (0-2 KKFS). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB.

5th - V.SHMELEV struck out swinging (3-2 KBBBFFS). G.KOCHNOV walked (3-1 BBKBB). G.KOCHNOV stole second. G.KOCHNOV failed pickoff attempt. V.KOCHNOV walked (3-0 BBBB). V.KOCHNOV stole second; G.KOCHNOV stole third. E.LIBIN walked (3-2 BKBFBFB); V.KOCHNOV advanced to third on a passed ball; G.KOCHNOV scored on a passed ball, unearned. E.LIBIN stole second. E.LIBIN advanced to third on a passed ball; V.KOCHNOV scored on a passed ball, unearned. KHOMYAKOV struck out looking (3-2 BKKFFBBK). TKACHENOK flied out to cf (1-2 BFFF). 2 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB.

5th - KOCHETOV grounded out to 2b (2-0 BB). SHICHKOV lined out to 3b (0-1 S). MOISEEV grounded out to 2b (2-0 BB). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

6th - NASTASHINSKI to rf for KORNEICHUK. VASHAKIDZE walked (3-0 BBBB). RODRIGUEZ singled through the right side (1-1 KB); VASHAKIDZE advanced to second. BABKIN struck out swinging (1-2 KBKS). V.SHMELEV flied out to 2b (2-1 BBK). G.KOCHNOV walked (3-1 KBBBB); RODRIGUEZ advanced to second; VASHAKIDZE advanced to third. V.KOCHNOV walked, RBI (3-1 KBBBB); G.KOCHNOV advanced to second; RODRIGUEZ advanced to third; VASHAKIDZE scored. E.LIBIN walked, RBI (3-0 BBBB); V.KOCHNOV advanced to second; G.KOCHNOV advanced to third; RODRIGUEZ scored. GORDEEV to p for PEREDEL'SKIY. KHOMYAKOV walked, RBI (3-1 BBSBB); E.LIBIN advanced to second; V.KOCHNOV advanced to third; G.KOCHNOV scored. TKACHENOK singled through the left side, 2 RBI (1-0 B); KHOMYAKOV advanced to second, out at third lf to 3b; E.LIBIN scored; V.KOCHNOV scored. 5 runs, 2 hits, 0 errors, 1 LOB.

6th - RYBIN struck out swinging (1-2 SBKS). GORDEEV struck out swinging (2-2 KFBBS). BABASHOV flied out to cf (0-1 S). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

7th - SOKOLOV pinch hit for VASHAKIDZE. SOKOLOV walked (3-2 KBBBFB). SOKOLOV stole second. RODRIGUEZ grounded out to ss (2-2 SBBF); SOKOLOV advanced to third. BABKIN struck out looking (0-2 FSFK). MALTSEV A. pinch hit for V.SHMELEV. MALTSEV A. grounded out to 3b (2-0 BB). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB.

7th - MAKAROV to 2b for G.KOCHNOV. MALTSEV N. to cf for V.KOCHNOV. KHOMYAKOV to lf. ASTASHENKO to p for TKACHENOK. SOKOLOV to rf. MALTSEV A. to c. NASTASHINSKI struck out swinging, out at first c to 1b (1-2 KSBS). N.NIZOV pinch hit for A.NIZOV. N.NIZOV struck out looking (1-2 KKBK). LEONT'EV struck out swinging (2-2 BBKKS). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

Copyright Russian Baseball Federation (c), 2019