Box Score

vs (Jul 07, 2019)

 
Box Score
 

2019
at
Jul 07, 2019 at BALASHIKHA (CSKA)

13 (6-2)

Player   ab    r    h  rbi   bb   so   po    a  lob 
c/2b  10 
   . ss 
cf 
lf 
rf 
   rf 
dh 
   . c 
3b/p 
ss/3b 
1b 
2b/p 
Totals  45  13  20  10  11  27  10  13 
  

7 (1-9)

Player   ab    r    h  rbi   bb   so   po    a  lob 
rf 
   ph/rf 
KOCHETOV 3b 
cf 
. dh/p 
lf 
ss 
1b 
2b 
11 
Totals  35  12  27  11 

Score by Innings          R H E
-------------------------------------------
............. 201 010 315 - 13 20 4
.............. 000 000 133 - 7 9 1
-------------------------------------------
E - G.KOCHNOV; V.KOCHNOV; RODRIGUEZ; BABKIN; An.KUZNETZOV. DP - MKV 1; BAL 2. LOB - MKV 13; BAL 6. 2B - V.KOCHNOV; TKACHENOK; KHOMYAKOV; RODRIGUEZ 2; NASTASHINSKI; BAKALEC. 3B - RODRIGUEZ. HR - KHOMYAKOV. HBP - G.KOCHNOV. SH - V.KOCHNOV; SHICHKOV. SB - BABKIN; KOCHETOV; SHICHKOV 2. CS - An.KUZNETZOV.

  ip  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go  np 
W,1-0  7.1  23  27  107 
  1.1  11  12  34 
  0.1 
  
  ip  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go  np 
L,0-1  6.1  14  30  33  10  114 
.   2.2  15  20  79 

Win - FALALEEV (1-0). Loss - ARISTY BURGO (0-1). Save - None. WP - A.STEPANOV; ARISTY BURGO 3. HBP - by ARISTY BURGO (G.KOCHNOV). BK - A.STEPANOV. PB - PEREDEL'SKIY 2. Pitches/strikes: FALALEEV 107/61; A.SHTYKHER 34/23; RODRIGUEZ 4/3; ARISTY BURGO 114/72; A.STEPANOV 79/41.

Umpires - HP: CHUMAKOV 1B: LUK'YANOV
Start: 11-52 Time: 3-01 Attendance: 16

 
Play-by-Play
 

2019
at
Jul 07, 2019 at BALASHIKHA (CSKA)

starters: 22/c G.KOCHNOV; 19/cf V.KOCHNOV; 88/lf TKACHENOK; 21/rf KHOMYAKOV; 0/dh VASHAKIDZE; 55/3b RODRIGUEZ; 0/ss BABKIN; 0/1b V.SHMELEV; 0/2b A.SHTYKHER; 21/p FALALEEV;

starters: 33/rf LEONT'EV; 32/3b KOCHETOV; 0/cf SHICHKOV; 77/dh A.STEPANOV; 28/lf BABASHOV; 12/ss A.NIZOV; 72/1b An.KUZNETZOV; 7/2b BAKALEC; 21/c PEREDEL'SKIY; 0/p ARISTY BURGO;

1st - G.KOCHNOV grounded out to p (0-1 K). V.KOCHNOV doubled to right field (1-2 KBK). TKACHENOK struck out looking (1-2 FBFK). KHOMYAKOV homered to right center, 2 RBI (0-0); V.KOCHNOV scored. VASHAKIDZE struck out swinging (0-2 KKS). 2 runs, 2 hits, 0 errors, 0 LOB.

1st - LEONT'EV struck out swinging (1-2 KBSS). KOCHETOV grounded out to 2b (2-1 BFB). SHICHKOV flied out to rf (2-1 KBB). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

2nd - RODRIGUEZ reached on an error by 1b (3-2 BKBBK). BABKIN walked (3-1 BBBKB); RODRIGUEZ advanced to second. V.SHMELEV grounded into double play 3b to 1b (0-2 SK); BABKIN advanced to second; RODRIGUEZ out on the play. A.SHTYKHER struck out looking (3-2 KSBBBK). 0 runs, 0 hits, 1 error, 1 LOB.

2nd - A.STEPANOV struck out looking (3-2 KBBBKK). BABASHOV struck out swinging (3-2 KKBBBFS). A.NIZOV singled to left field (2-1 FBB). An.KUZNETZOV grounded out to 2b (3-1 BSBB). 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB.

3rd - G.KOCHNOV hit by pitch (0-2 KS). V.KOCHNOV grounded out to p, SAC (0-0); G.KOCHNOV advanced to second. G.KOCHNOV advanced to third on a passed ball. TKACHENOK singled to left field, RBI (1-0 B); G.KOCHNOV scored. KHOMYAKOV singled through the left side (0-1 F); TKACHENOK advanced to second. VASHAKIDZE grounded into double play 3b to 1b (2-1 BBF); KHOMYAKOV advanced to second; TKACHENOK out on the play. 1 run, 2 hits, 0 errors, 1 LOB.

3rd - BAKALEC flied out to lf (0-1 S). PEREDEL'SKIY popped up to 3b (0-0). LEONT'EV struck out looking (1-2 KFBFK). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

4th - RODRIGUEZ doubled to right field, ground-rule (0-0). BABKIN reached on a fielder's choice to pitcher (0-1 S); RODRIGUEZ out at third p to 3b. BABKIN failed pickoff attempt. V.SHMELEV singled to left field (3-2 BBBKKF); BABKIN advanced to second. A.SHTYKHER grounded out to 2b (0-1 K); V.SHMELEV advanced to second; BABKIN advanced to third. G.KOCHNOV grounded out to 1b unassisted (2-1 BBK). 0 runs, 2 hits, 0 errors, 2 LOB.

4th - KOCHETOV walked (3-0 BBBB). SHICHKOV grounded out to p, SAC (0-0); KOCHETOV advanced to second. A.STEPANOV grounded out to 2b (0-0); KOCHETOV advanced to third. BABASHOV struck out looking (1-2 KKBK). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB.

5th - V.KOCHNOV grounded out to 3b (3-2 BKBBF). TKACHENOK singled to third base (2-1 FBB). TKACHENOK advanced to second on a wild pitch. KHOMYAKOV doubled through the right side, RBI (2-2 FKBB); TKACHENOK scored. KHOMYAKOV advanced to third on a wild pitch, out at home c unassisted. VASHAKIDZE singled through the left side (2-2 FKBB). RODRIGUEZ grounded out to 3b (0-1 K). 1 run, 3 hits, 0 errors, 1 LOB.

5th - A.NIZOV flied out to 2b (1-0 B). An.KUZNETZOV singled to center field (1-0 B). An.KUZNETZOV out at first p to 2b to 1b, caught stealing. BAKALEC struck out (2-2 SFFBBS). 0 runs, 1 hit, 0 errors, 0 LOB.

6th - BABKIN singled to right field (0-0). BABKIN stole second. V.SHMELEV struck out (3-2 KKBBBS). A.SHTYKHER struck out (0-2 KKS). G.KOCHNOV reached on a fielder's choice to shortstop (1-0 B); BABKIN out at third ss to 3b. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB.

6th - PEREDEL'SKIY struck out (2-2 BFBKFS). LEONT'EV grounded out to 2b (0-2 KF). KOCHETOV struck out looking (3-2 BBBKFK). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

7th - V.KOCHNOV struck out looking (3-2 KBFBBK). TKACHENOK singled up the middle (1-0 B). KHOMYAKOV singled to shortstop (1-0 B); TKACHENOK advanced to second. VASHAKIDZE singled through the right side, RBI (0-0); KHOMYAKOV advanced to third; TKACHENOK scored. VASHAKIDZE advanced to second on a wild pitch; KHOMYAKOV scored on a wild pitch. RODRIGUEZ tripled down the rf line, RBI (3-2 BKBSB); VASHAKIDZE scored. A.STEPANOV to p. / for ARISTY BURGO. BABKIN struck out (3-2 KBBKBS). V.SHMELEV walked (3-1 SBBBB). A.SHTYKHER walked (3-1 BBBKB); V.SHMELEV advanced to second. G.KOCHNOV reached on a fielder's choice to shortstop (1-1 KB); A.SHTYKHER out at second ss to 2b. 3 runs, 4 hits, 0 errors, 3 LOB.

7th - SHICHKOV walked (3-1 BBBKB). SHICHKOV stole second, advanced to third on a throwing error by c. A.STEPANOV walked (3-1 KBBBB). mound vizit. A.STEPANOV failed pickoff attempt. BABASHOV singled to left field, RBI (2-1 BKB); A.STEPANOV advanced to third; SHICHKOV scored. A.NIZOV flied into double play cf to 1b (1-1 BF); BABASHOV out on the play. An.KUZNETZOV struck out looking (2-2 KSBBK). 1 run, 1 hit, 1 error, 1 LOB.

8th - SOKOLOV to rf for KHOMYAKOV. V.KOCHNOV singled up the middle (2-2 BKBK). V.KOCHNOV advanced to second on a balk. TKACHENOK singled to center field, advanced to second on the throw, RBI (2-1 FBB); V.KOCHNOV scored. SOKOLOV walked (3-1 BFBBB). VASHAKIDZE flied out to rf (0-1 K). RODRIGUEZ reached on a fielder's choice to pitcher (1-1 KB); SOKOLOV advanced to second; TKACHENOK out at third p to 3b. BABKIN struck out swinging (1-2 BKSS). 1 run, 2 hits, 0 errors, 2 LOB.

8th - BAKALEC flied out to 3b (2-2 BFBF). PEREDEL'SKIY singled to center field (0-2 SS). G.KOCHNOV to 2b. MALTSEV A. to c for VASHAKIDZE. A.SHTYKHER to p. / for FALALEEV. NASTASHINSKI pinch hit for LEONT'EV. NASTASHINSKI doubled down the rf line (0-0); PEREDEL'SKIY advanced to third. KOCHETOV struck out looking (1-2 KSBK). SHICHKOV singled through the left side, 2 RBI (0-0); NASTASHINSKI scored; PEREDEL'SKIY scored. SHICHKOV stole second. A.STEPANOV reached on a throwing error by 3b, advanced to second (2-2 BKBK); SHICHKOV scored, unearned. BABASHOV grounded out to ss (0-0). 3 runs, 3 hits, 1 error, 1 LOB.

9th - NASTASHINSKI to rf. V.SHMELEV singled through the left side (2-2 KBFB). V.SHMELEV failed pickoff attempt. A.SHTYKHER walked (3-1 BFBBB); V.SHMELEV advanced to second. G.KOCHNOV struck out swinging (1-2 FBFS). V.KOCHNOV walked (3-1 BKBBB); A.SHTYKHER advanced to second; V.SHMELEV advanced to third. TKACHENOK doubled down the lf line, 2 RBI (0-0); V.KOCHNOV advanced to third; A.SHTYKHER scored; V.SHMELEV scored. TKACHENOK advanced to third on a passed ball; V.KOCHNOV scored on a passed ball, unearned. SOKOLOV struck out swinging, reached first on a wild pitch (1-2 KBFS); TKACHENOK scored on a wild pitch, unearned. SOKOLOV failed pickoff attempt. MALTSEV A. flied out to cf (1-1 BK). RODRIGUEZ doubled to center field (0-1 K); SOKOLOV advanced to third. BABKIN singled through the left side, RBI (3-1 BBBK); RODRIGUEZ advanced to third; SOKOLOV scored, unearned. V.SHMELEV struck out swinging (0-2 SKS). 5 runs, 4 hits, 0 errors, 2 LOB.

9th - A.NIZOV singled to center field (1-0 B). An.KUZNETZOV struck out swinging (1-2 KBSS). BAKALEC doubled to right center (0-0); A.NIZOV advanced to third. PEREDEL'SKIY walked (3-2 FBFBBFB). NASTASHINSKI singled up the middle, RBI (0-1 F); PEREDEL'SKIY advanced to third on the error; BAKALEC scored on a throwing error by cf, unearned; A.NIZOV scored. KOCHETOV reached on a fielder's choice to center field (1-2 BKF); NASTASHINSKI out at second cf to 2b. KOCHETOV stole second. SHICHKOV reached on a fielding error by ss (1-0 B); KOCHETOV advanced to third; PEREDEL'SKIY scored, unearned. MALTSEV N. to ss for G.KOCHNOV. RODRIGUEZ to p. BABKIN to 3b. A.SHTYKHER to 2b. A.STEPANOV struck out swinging (1-2 BSKS). 3 runs, 3 hits, 2 errors, 2 LOB.

Copyright Russian Baseball Federation (c), 2019