Box Score

- vs (Jun 15, 2022)

 
Box Score
 

2022
- at
Jun 15, 2022 at MOSCOW (RUSSTAR ARENA)

- 0 (1-9)

Player   ab    r    h  rbi   bb   so   po    a  lob 
c/2b 
cf/1b 
ss 
2b/3b 
lf 
. 1b/c 
rf/cf 
p/rf 
3b/p 
Totals  27  16  24  10 
  

6 (5-5)

Player   ab    r    h  rbi   bb   so   po    a  lob 
cf 
14 
lf 
   pr/lf 
3b 
rf 
dh 
1b  10 
2b 
Ը ss 
Totals  33  11  12  27  12  15 

Score by Innings          R H E
-------------------------------------------
-...... 000 000 000 - 0 1 2
 .... 100 122 00X - 6 11 0
-------------------------------------------
E - TEBEN'KOV; IVANOV M.. DP - RUS-YU 2; WOLVES 1. LOB - RUS-YU 1; WOLVES 15. 2B - MONAKHOV N.; UVAROV D.. SB - MONAKHOV M.; KOTLYAR; BOBKIN 2; UVAROV D..

-   ip  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go  np 
L,0-1  4.0  17  23  87 
  4.0  16  22  79 
  
  ip  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go  np 
W,2-1  9.0  16  27  28  88 

Win - LOBANOV AND. (2-1). Loss - TEBEN'KOV (0-1). Save - None. Pitches/strikes: TEBEN'KOV 87/46; IVANOV M. 79/39; LOBANOV AND. 88/73.

Umpires - HP: KOBZEV 1B: KRIVONOJKO
Start: 11-00 Time: 2-27 Attendance: 50
Weather: +16, partly cloudy Game notes: SCORERS: GUTOVSKAYA, KAVERIN TC:
TEBEN'KOV faced 2 batters in the 5th.

 
Play-by-Play
 

2022
- at
Jun 15, 2022 at MOSCOW (RUSSTAR ARENA)

- starters: 0/c VERBITSKIY; 0/cf PEKHOTKIN; 0/ss VAVILOV; 0/2b SIDORENKO; 0/lf BARYSHNIKOV; 0/1b PONCE CRUZ; 0/rf MACHARASHV D; 0/p TEBEN'KOV; 0/3b IVANOV M.;

starters: 23/cf MONAKHOV M.; 15/c MONAKHOV N.; 38/lf VASIL'EV V.; 27/3b KOTLYAR; 0/rf SHCHEKOCHIKI; 0/dh BOBKIN; 18/1b UVAROV D.; 25/2b CHERMOSHE K.; 0/ss TALAKIN F.; 77/p LOBANOV AND.;

- 1st - VERBITSKIY struck out looking (0-2 KSK). PEKHOTKIN grounded out to 3b (0-0). VAVILOV grounded out to p (2-2 BFBK). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

1st - MONAKHOV M. walked (3-2 FBBBFB). MONAKHOV M. stole second. MONAKHOV N. struck out looking (1-2 BKKK). VASIL'EV V. singled to second base, RBI (0-0); MONAKHOV M. scored. KOTLYAR struck out swinging (0-2 KFS). SHCHEKOCHIKI struck out swinging (3-2 KFBBBS). 1 run, 1 hit, 0 errors, 1 LOB.

- 2nd - SIDORENKO struck out swinging (0-2 KFS). BARYSHNIKOV struck out looking (1-2 FKBK). PONCE CRUZ singled to center field (0-0). MACHARASHV D struck out swinging (1-2 SBFS). 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB.

2nd - BOBKIN singled to right field (3-2 BSFBB). UVAROV D. reached on a fielder's choice (0-2 FFF); BOBKIN out at second 3b to 2b. CHERMOSHE K. grounded into double play ss to 2b to 1b (0-2 FF); UVAROV D. out on the play. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 0 LOB.

- 3rd - TEBEN'KOV struck out looking (1-2 KSBFK). IVANOV M. struck out looking (1-2 SSBK). VERBITSKIY grounded out to 2b (0-0). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

3rd - TALAKIN F. grounded out to 3b (0-2 SF). MONAKHOV M. grounded out to ss (1-0 B). MONAKHOV N. doubled down the lf line (0-0). VASIL'EV V. walked (3-2 KSBBBFB). KOTLYAR walked (3-1 BBBKB); VASIL'EV V. advanced to second; MONAKHOV N. advanced to third. SHCHEKOCHIKI reached on a fielder's choice (1-1 FB); KOTLYAR advanced to second; VASIL'EV V. out at third 3b unassisted. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 3 LOB.

- 4th - PEKHOTKIN struck out swinging (1-2 KSBFS). VAVILOV grounded out to ss (0-2 SS). SIDORENKO struck out swinging, out at first c to 1b (0-2 SKS). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

4th - BOBKIN singled to third base (1-0 B). UVAROV D. flied out to cf (0-0). CHERMOSHE K. singled through the left side (2-0 BB); BOBKIN advanced to second. TALAKIN F. singled to left field (1-1 KB); CHERMOSHE K. advanced to second; BOBKIN advanced to third. MONAKHOV M. walked, RBI (3-2 KBBFBB); TALAKIN F. advanced to second; CHERMOSHE K. advanced to third; BOBKIN scored. MONAKHOV N. fouled out to 1b (2-2 BFBF). VASIL'EV V. grounded out to p (2-2 BKBS). 1 run, 3 hits, 0 errors, 3 LOB.

- 5th - BARYSHNIKOV lined out to ss (0-0). PONCE CRUZ struck out swinging (0-2 FFS). MACHARASHV D grounded out to ss (0-1 K). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

5th - KOTLYAR walked (3-0 BBBB). KOTLYAR failed pickoff attempt. SHCHEKOCHIKI walked (3-0 BBBB); KOTLYAR advanced to second. VERBITSKIY to 2b for YASHIKHIN. PEKHOTKIN to 1b. SIDORENKO to 3b. PONCE CRUZ to c. MACHARASHV D to cf. TEBEN'KOV to rf. IVANOV M. to p. BOBKIN reached on a fielder's choice to first base (2-2 FKBB); SHCHEKOCHIKI out at second 1b to ss; KOTLYAR advanced to third. BOBKIN stole second; KOTLYAR stole home. BOBKIN advanced to third on a throwing error by p, failed pickoff attempt. UVAROV D. walked (3-0 BBBB). UVAROV D. stole second; BOBKIN stole home, unearned. CHERMOSHE K. walked (3-1 BKBBB). TALAKIN F. struck out swinging (2-2 BFBKS). MONAKHOV M. fouled out to c (1-0 B). 2 runs, 0 hits, 1 error, 2 LOB.

- 6th - TEBEN'KOV struck out swinging (0-2 KKS). IVANOV M. struck out looking (1-2 KBFFK). VERBITSKIY struck out swinging (0-2 KFS). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

6th - MONAKHOV N. singled to right field, out at second rf to ss (3-2 BBBKS). VASIL'EV V. popped up to 1b (0-1 K). KOTLYAR walked (3-2 KBFBBB). SHCHEKOCHIKI reached on a dropped fly by rf, advanced to second (2-0 BB); KOTLYAR advanced to third on the error. BOBKIN walked (3-2 BBFBSB). UVAROV D. singled up the middle, 2 RBI (0-1 K); BOBKIN advanced to second; SHCHEKOCHIKI scored, unearned; KOTLYAR scored, unearned. CHERMOSHE K. walked (3-0 BBBB); UVAROV D. advanced to second; BOBKIN advanced to third. TALAKIN F. flied out to rf (0-0). 2 runs, 2 hits, 1 error, 3 LOB.

- 7th - PEKHOTKIN struck out looking (1-2 BKFK). VAVILOV grounded out to ss (0-0). SIDORENKO out at first 1b to p (1-2 FBK). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

7th - MONAKHOV M. grounded out to 3b (3-2 BBBKK). MONAKHOV N. singled to center field (0-1 F). MONAKHOV N. failed pickoff attempt. VASIL'EV V. walked (3-0 BBBB); MONAKHOV N. advanced to second. PETROVSKIY pinch ran for VASIL'EV V.. KOTLYAR lined into double play ss (0-0); MONAKHOV N. out on the play, runner left early. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB.

- 8th - PETROVSKIY to lf. BARYSHNIKOV walked (3-2 BFFBBB). PONCE CRUZ grounded into double play ss to 2b to 1b (0-1 K); BARYSHNIKOV out on the play. MACHARASHV D struck out swinging, out at first c to 1b (0-2 KSS). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

8th - SHCHEKOCHIKI struck out looking (1-2 BKSK). BOBKIN singled to right field (1-2 BKK). UVAROV D. doubled to center field (0-0); BOBKIN advanced to third. CHERMOSHE K. struck out swinging (1-2 SSFBS). TALAKIN F. lined out to cf (0-0). 0 runs, 2 hits, 0 errors, 2 LOB.

- 9th - TEBEN'KOV struck out looking (1-2 BSKK). IVANOV M. struck out swinging (0-2 SKS). VERBITSKIY grounded out to ss (0-1 S). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

Copyright Alex Kaverin & Natali Gutovskaya (c), 2020