Box Score

vs (Aug 31, 2022)

 
Box Score
 

2022
at
Aug 31, 2022 at MOSCOW (RUSSTAR ARENA)

21 (10-16)

Player   ab    r    h  rbi   bb   so   po    a  lob 
2b 
3b 
rf 
lf 
cf 
12 
1b 
dh 
   ph 
ss 
   p 
Totals  42  21  21  18  21 
  

5 (16-10)

Player   ab    r    h  rbi   bb   so   po    a  lob 
lf 
   2b 
1b/cf 
dh 
   c 
cf/1b 
3b 
   3b 
2b/ss 
ss/lf 
rf 
   p 
Totals  28  14  21 

Score by Innings           R H E
--------------------------------------------
 .... 302 312 (10) - 21 21 2
............. 020 020 1  - 5 7 3
--------------------------------------------
E - KOTLYAR; LAYKOV; POTIKHONIN I; LEONOV; LEONTIEV. LOB - WOLVES 9; MOSKVICH 9. 2B - VASIL'EV V. 2; UVAROV D.; KHOMYAKOV. 3B - KIM D.. HR - MONAKHOV M.. HBP - KOTLYAR; LAYKOV 2. SF - MONAKHOV M.. SB - KIM D.; SHCHEKOCHIKI; VASIL'EV V.; KOTLYAR 2; LAYKOV.

  ip  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go  np 
W,2-4  5.0  11  20  25  112 
  2.0  10  38 
  
  ip  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go  np 
L,4-6  4.0  21  25  86 
  3.0  12  13  11  21  26  85 

Win - KOSTROMIN (2-4). Loss - MAKARKIN (4-6). Save - None. WP - KOSTROMIN 3; L'GOV 2. HBP - by MAKARKIN (LAYKOV); by L'GOV (KOTLYAR); by L'GOV (LAYKOV). PB - KOTLYAR; POTIKHONIN F. Pitches/strikes: KOSTROMIN 112/62; KOLOBAEV I. 38/20; MAKARKIN 86/55; L'GOV 85/53.

Umpires - HP: R.RUSSU 1B: KRIVONOJKO
Start: 20-00 Time: 2-47 Attendance: 73
Weather: +17, cloudy Game notes: SCORERS: KAVERIN, GUTOVSKAYA, PASHKOVA TC:

 
Play-by-Play
 

2022
at
Aug 31, 2022 at MOSCOW (RUSSTAR ARENA)

starters: 1/2b KIM D.; 23/3b MONAKHOV M.; 0/rf SHCHEKOCHIKI; 38/lf VASIL'EV V.; 26/cf PETROVSKIY; 27/c KOTLYAR; 18/1b UVAROV D.; 11/dh SELIVANOV N.; 24/ss LAYKOV; 0/p KOSTROMIN;

starters: 33/lf GORODKOV; 0/1b POTIKHONIN I; 14/dh KHOMYAKOV; 18/c LEONOV; 56/cf KUZNETSOV AN; 8/3b KUDRYASHOV; 0/2b LEONTIEV; 99/ss TETEREV; 0/rf REZNIKOV; 26/p MAKARKIN;

1st - KIM D. tripled to right field (1-2 FSB). MONAKHOV M. homered to left field, 2 RBI (3-2 FBBBK); KIM D. scored. SHCHEKOCHIKI flied out to cf (1-1 KB). VASIL'EV V. grounded out to 1b unassisted (2-0 BB). PETROVSKIY walked (3-2 KBFBBB). KOTLYAR singled to right field (1-2 KSBFF); PETROVSKIY advanced to second. UVAROV D. doubled to left field, RBI (1-2 BSFFFF); KOTLYAR advanced to third; PETROVSKIY scored. SELIVANOV N. grounded out to 1b unassisted (0-0). 3 runs, 4 hits, 0 errors, 2 LOB.

1st - GORODKOV struck out swinging (0-2 FSFS). POTIKHONIN I struck out swinging, out at first c to 1b (0-2 FKS). KHOMYAKOV grounded out to 2b (0-1 K). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

2nd - LAYKOV hit by pitch (0-0). LAYKOV failed pickoff attempt. KIM D. struck out looking (1-2 BFSFK); LAYKOV stole second. MONAKHOV M. flied out to cf (0-1 F); LAYKOV advanced to third. SHCHEKOCHIKI popped up to 1b (2-2 BFBK). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB.

2nd - LEONOV walked (3-1 KBBBB). LEONOV failed pickoff attempt. LEONOV advanced to second on a wild pitch. KUZNETSOV AN singled to left field (2-2 BKFFFB); LEONOV advanced to third. KUDRYASHOV reached on a throwing error by ss, (GIDP), advanced to third (3-1 BBBK); KUZNETSOV AN out on the play, out at second ss unassisted; LEONOV scored, unearned. KUDRYASHOV scored on a passed ball, unearned. LEONTIEV grounded out to 1b unassisted (3-1 BBSB). TETEREV struck out swinging (3-2 BKBKBS). 2 runs, 1 hit, 1 error, 0 LOB.

3rd - VASIL'EV V. walked (3-1 BBBKB). PETROVSKIY singled to left center (0-0); VASIL'EV V. advanced to second. KOTLYAR singled through the right side, advanced to second on the error, RBI (0-2 FF); PETROVSKIY scored on a throwing error by 1b, unearned; VASIL'EV V. scored. UVAROV D. flied out to cf (3-1 BBBK); KOTLYAR advanced to third. SELIVANOV N. struck out swinging (1-2 FBSS). LAYKOV fouled out to 1b (0-0). 2 runs, 2 hits, 1 error, 1 LOB.

3rd - REZNIKOV walked (3-2 BFFBBB). REZNIKOV failed pickoff attempt. GORODKOV struck out swinging (0-2 SFS). REZNIKOV advanced to second on a wild pitch. POTIKHONIN I struck out looking (3-2 BKBSFBK). KHOMYAKOV walked (3-1 BFBBB). KHOMYAKOV failed pickoff attempt. LEONOV walked (3-0 BBBB); KHOMYAKOV advanced to second; REZNIKOV advanced to third. mount visit. KUZNETSOV AN struck out looking (2-2 BKBSK). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 3 LOB.

4th - KIM D. flied out to cf (0-1 K). MONAKHOV M. walked (3-2 BBKKBB). SHCHEKOCHIKI singled up the middle (0-0); MONAKHOV M. advanced to second. VASIL'EV V. singled to left field, RBI (1-0 B); SHCHEKOCHIKI advanced to second; MONAKHOV M. scored. PETROVSKIY singled up the middle, RBI (0-1 K); VASIL'EV V. advanced to third; SHCHEKOCHIKI scored. Dropped foul ball, E2. KOTLYAR reached on a fielder's choice, RBI (1-2 FBK); PETROVSKIY out at second 3b to 2b; VASIL'EV V. scored, unearned. KOTLYAR failed pickoff attempt. UVAROV D. grounded out to 3b (0-0). 3 runs, 3 hits, 1 error, 1 LOB.

4th - KUDRYASHOV singled through the left side (3-1 BBFB). LEONTIEV walked (3-1 BBKBB); KUDRYASHOV advanced to second. LEONTIEV advanced to second on a throwing error by c, failed pickoff attempt; KUDRYASHOV advanced to third on the error. TETEREV reached on a fielder's choice (0-2 KK); KUDRYASHOV out at home p to 3b to c to ss. REZNIKOV struck out swinging (2-2 BKKBS). GORODKOV struck out swinging, out at first c to 1b (3-2 KKBFBBS). 0 runs, 1 hit, 1 error, 2 LOB.

5th - KOCHNOV G. to 2b for GORODKOV. POTIKHONIN I to cf. POTIKHONIN F to c for LEONOV. KUZNETSOV AN to 1b. BULTE PINYA to 3b for KUDRYASHOV. LEONTIEV to ss. TETEREV to lf. L'GOV to p for MAKARKIN. SELIVANOV N. grounded out to 1b unassisted (1-1 BS). LAYKOV singled to left field (1-1 FB). KIM D. singled up the middle (1-0 B); LAYKOV advanced to third. KIM D. stole second. MONAKHOV M. flied out to cf, SF, RBI (2-2 KFBB); KIM D. advanced to third; LAYKOV scored. SHCHEKOCHIKI grounded out to 3b (1-0 B). 1 run, 2 hits, 0 errors, 1 LOB.

5th - POTIKHONIN I singled to shortstop (1-0 B). KHOMYAKOV doubled to left center (0-0); POTIKHONIN I advanced to third. POTIKHONIN F struck out swinging (1-2 BKKS). KUZNETSOV AN struck out swinging, out at first c to 1b (1-2 FKFBS). KHOMYAKOV advanced to third on a wild pitch; POTIKHONIN I scored on a wild pitch. BULTE PINYA singled up the middle, RBI (1-0 B); KHOMYAKOV scored. LEONTIEV struck out swinging (2-2 KBKBFS). 2 runs, 3 hits, 0 errors, 1 LOB.

6th - VASIL'EV V. doubled to right field (1-1 BK). PETROVSKIY flied out to cf (2-1 BBF); VASIL'EV V. advanced to third. KOTLYAR hit by pitch (2-1 BKB). KOTLYAR stole second. KOTLYAR advanced to third on a passed ball; VASIL'EV V. scored on a passed ball, unearned. UVAROV D. grounded out to ss, RBI (2-2 BSFB); KOTLYAR scored. BOBKIN pinch hit for SELIVANOV N.. BOBKIN singled through the right side (0-0). LAYKOV hit by pitch (1-1 KB); BOBKIN advanced to second. KIM D. struck out looking (0-2 FFK). 2 runs, 2 hits, 0 errors, 2 LOB.

6th - KOLOBAEV I. to p for KOSTROMIN. TETEREV grounded out to p (1-1 BK). REZNIKOV struck out looking (3-2 KBSBBK). KOCHNOV G. grounded out to 3b (1-0 B). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

7th - MONAKHOV M. singled up the middle (2-2 KKFBBFF). MONAKHOV M. advanced to second on a wild pitch. SHCHEKOCHIKI singled through the left side (1-1 FB); MONAKHOV M. advanced to third. SHCHEKOCHIKI stole second. VASIL'EV V. singled to right field, RBI (0-1 K); SHCHEKOCHIKI advanced to third; MONAKHOV M. scored. PETROVSKIY struck out looking (1-2 BSFK). VASIL'EV V. stole second. VASIL'EV V. advanced to third on a wild pitch; SHCHEKOCHIKI scored on a wild pitch. KOTLYAR walked (3-1 BBBKB). KOTLYAR stole second. UVAROV D. singled to right field, RBI (1-2 KBF); KOTLYAR advanced to third; VASIL'EV V. scored. BOBKIN reached on an error by ss, RBI (0-0); UVAROV D. advanced to second; KOTLYAR scored. LAYKOV singled to right field, RBI (1-1 BK); BOBKIN advanced to second; UVAROV D. scored. KIM D. singled to first base (0-2 KFK); LAYKOV advanced to second; BOBKIN advanced to third. MONAKHOV M. walked, RBI (3-1 BBBKB); KIM D. advanced to second; LAYKOV advanced to third; BOBKIN scored, unearned. SHCHEKOCHIKI singled to left field, RBI (0-0); MONAKHOV M. advanced to second; KIM D. advanced to third; LAYKOV scored. VASIL'EV V. doubled to left center, 3 RBI (1-2 BKK); SHCHEKOCHIKI scored; MONAKHOV M. scored; KIM D. scored. PETROVSKIY lined out to rf (1-1 BK). KOTLYAR popped up to 2b (0-0). 10 runs, 8 hits, 1 error, 1 LOB.

7th - POTIKHONIN I struck out swinging (3-2 KSBBBS). KHOMYAKOV struck out looking (2-2 FSBBK). POTIKHONIN F walked (3-2 BBKSBB). KUZNETSOV AN singled through the left side (0-0); POTIKHONIN F advanced to second. POTIKHONIN F failed pickoff attempt. BULTE PINYA walked (3-2 BBKBFB); KUZNETSOV AN advanced to second; POTIKHONIN F advanced to third. LEONTIEV singled through the left side, RBI (0-0); BULTE PINYA advanced to second; KUZNETSOV AN advanced to third; POTIKHONIN F scored. TETEREV flied out to c (0-1 F). 1 run, 2 hits, 0 errors, 3 LOB.

Copyright Alex Kaverin & Natali Gutovskaya (c), 2020