Box Score

. - vs (Jul 02, 2022)

 
Box Score
 

2022
. - at (Game 2)
Jul 02, 2022 at BALASHIKHA (CSKA)

. - 18 (4-3)

Player   ab    r    h  rbi   bb   so   po    a  lob 
p/3b 
ss/p 
3b/1b 
lf/rf 
2b 
rf 
   pr/lf 
1b 
   p 
   1b 
cf 
Totals  32  18  11  11  12  21 
  

11 (5-2)

Player   ab    r    h  rbi   bb   so   po    a  lob 
2b/p 
   - p 
   2b/1b 
1b/p 
ss/p 
cf 
rf/p 
3b 
   lf 
   pr/lf 
dh 
lf 
   lf/3b 
p/2b 
Totals  38  11  18  11  21 

Score by Innings         R H E
-----------------------------------------
. -.... 205 401 6 - 18 11 3
.............. 100 360 1 - 11 18 5
-----------------------------------------
E - RAMOS AGREDA 2; MORALES RO; LAPTEV; SERGUTOV; PETUSHKIN; NASTASHINSKI; LYAKISHEV. DP - SPB 2; METEOR 1. LOB - SPB 8; METEOR 8. 2B - PIROGOV 2; SERGUTOV; PETUSHKIN. 3B - MORALES RO. HBP - BORICHEV; MORALES RO; FARAONOV-KOJ. SF - CHISTOV. SB - BORICHEV 2; DOLGOPOL; LAPTEV; SHICHKOV; LYAKISHEV. CS - LAPTEV.

. -   ip  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go  np 
  4.0  12  25  25  78 
  1.2  25 
W,1-1  1.0  29 
  0.1 
  
  ip  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go  np 
L,1-1  3.0  14  20  80 
  1.0  17 
-   1.2  33 
  0.1  18 
  0.1  13 
  0.2  24 

Win - PIROGOV (1-1). Loss - LYAKISHEV (1-1). Save - None. WP - BORICHEV; PIROGOV 2; LAPTEV 3; SERGUTOV; LYAKISHEV 4. HBP - by LYAKISHEV (MORALES RO); by BODYAN (FARAONOV-KOJ); by SERGUTOV (BORICHEV). BK - BORICHEV; LYAKISHEV. Pitches/strikes: BORICHEV 78/55; BODYAN 25/17; PIROGOV 29/13; RAMOS AGREDA 1/1; LYAKISHEV 80/45; DUGINOV 17/9; FARAONOV-KOJ 33/12; SERGUTOV 18/4; LAPTEV 13/8; KASIMOV 24/10.

Umpires - HP: KOTOV 1B: GRIBENNIKOV
Start: 14-00 Time: 3-25 Attendance: 10
Weather: +25, sunny Game notes: SCORERS: PLETNEVA, GUTOVSKAYA TC: GERVASOV
LYAKISHEV faced 2 batters in the 4th.
BORICHEV faced 4 batters in the 5th.
SERGUTOV faced 3 batters in the 7th.

 
Play-by-Play
 

2022
. - at (Game 2)
Jul 02, 2022 at BALASHIKHA (CSKA)

. - starters: 0/p BORICHEV; 0/ss RAMOS AGREDA; 0/3b PIROGOV; 0/c CHISTOV; 0/lf MORALES RO; 0/2b SHUSTOV; 0/rf SUKHODOE; 0/1b V.NOVOKSHON; 0/cf An.KOLISANO;

starters: 0/2b DUGINOV; 0/1b LAPTEV; 0/ss SERGUTOV; 0/cf SHICHKOV; 0/rf KASIMOV; 0/c PETUSHKIN; 0/3b GALIZOV; 0/dh VASHAKIDZE; 0/lf NASTASHINSKI; 0/p LYAKISHEV;

. - 1st - BORICHEV struck out swinging, out at first c to 1b (0-2 KSS). RAMOS AGREDA singled through the left side (1-0 B). PIROGOV doubled to center field (1-0 B); RAMOS AGREDA advanced to third. CHISTOV grounded out to 2b, RBI (2-1 BBK); PIROGOV advanced to third; RAMOS AGREDA scored. PIROGOV scored on a wild pitch. MORALES RO flied out to rf (1-2 KBF). 2 runs, 2 hits, 0 errors, 0 LOB.

1st - DUGINOV singled to shortstop (3-1 SBBB). LAPTEV grounded into double play 2b to ss to 1b (1-0 B); DUGINOV out on the play. SERGUTOV struck out swinging, reached first on a wild pitch (1-2 KBSFS). SHICHKOV singled through the right side (0-1 F); SERGUTOV advanced to third. SHICHKOV failed pickoff attempt. KASIMOV singled to right field, RBI (1-0 B); SHICHKOV advanced to third; SERGUTOV scored. PETUSHKIN flied out to rf (1-1 KB). 1 run, 3 hits, 0 errors, 2 LOB.

. - 2nd - SHUSTOV singled through the left side (2-0 BB). SUKHODOE singled to left field (1-1 SB); SHUSTOV advanced to second. SHUSTOV failed pickoff attempt. V.NOVOKSHON struck out swinging (0-2 KFS). An.KOLISANO grounded into double play p to ss to 1b (2-2 BBKF); SUKHODOE out on the play. 0 runs, 2 hits, 0 errors, 1 LOB.

2nd - GALIZOV flied out to ss (0-1 K). VASHAKIDZE reached on an error by ss (3-2 KBBFB). NASTASHINSKI struck out swinging (0-2 KSS). DUGINOV lined out to cf (0-0). 0 runs, 0 hits, 1 error, 1 LOB.

. - 3rd - BORICHEV walked (3-1 BBKBB). BORICHEV advanced to second on a wild pitch. RAMOS AGREDA reached on a fielding error by lf, advanced to second (3-2 BKFBB); BORICHEV scored. KOROBKOV to lf for NASTASHINSKI. PIROGOV singled up the middle, advanced to second, RBI (1-2 FBF); RAMOS AGREDA scored, unearned. PIROGOV advanced to third on a balk. CHISTOV flied out to lf, SF, RBI (0-2 SK); PIROGOV scored. MORALES RO hit by pitch (0-2 KF). MORALES RO advanced to second on a wild pitch. SHUSTOV walked (3-1 BBFBB); MORALES RO advanced to third on a wild pitch. SHUSTOV advanced to third; MORALES RO scored on a throwing error by p, picked off, unearned. IGNAT'EV to lf for GALIZOV. KOROBKOV to 3b. SUKHODOE reached on an error by ss (2-2 FFBFFB); SHUSTOV scored, unearned. SUKHODOE failed pickoff attempt. V.NOVOKSHON struck out looking (1-2 FKBK). An.KOLISANO flied out to lf (1-0 B). 5 runs, 1 hit, 3 errors, 1 LOB.

3rd - LAPTEV singled to shortstop (0-1 K). LAPTEV out at second c to 2b, caught stealing. SERGUTOV struck out swinging (1-2 BFSS). SHICHKOV singled to left field (0-1 K). KASIMOV lined out to 3b (0-0). 0 runs, 2 hits, 0 errors, 1 LOB.

. - 4th - BORICHEV walked (3-2 BBKSBB). BORICHEV stole second. RAMOS AGREDA walked (3-2 BKKBBB). DUGINOV to p. LYAKISHEV to 2b for VASHAKIDZE. / for LYAKISHEV. PIROGOV doubled to right field, RBI (3-1 BKBB); RAMOS AGREDA advanced to third; BORICHEV scored. CHISTOV grounded out to 2b, RBI (2-0 BB); PIROGOV advanced to third; RAMOS AGREDA scored. MORALES RO tripled to left field, RBI (0-1 S); PIROGOV scored. SHUSTOV grounded out to ss, RBI (2-2 BBFS); MORALES RO scored. SUKHODOE flied out to cf (1-0 B). 4 runs, 2 hits, 0 errors, 0 LOB.

4th - PETUSHKIN singled to right field (2-0 BB). PETUSHKIN failed pickoff attempt. PETUSHKIN advanced to second on a balk. IGNAT'EV reached on a fielding error by lf (3-2 BBSFB). VISIT MOUNT. LYAKISHEV reached on a fielder's choice, bunt (0-0); IGNAT'EV advanced to second; PETUSHKIN out at third p to 3b. KOROBKOV singled to center field (1-2 KBSFFF); LYAKISHEV advanced to second; IGNAT'EV advanced to third. DUGINOV singled to left field, RBI (1-2 KBF); KOROBKOV advanced to second; LYAKISHEV advanced to third; IGNAT'EV scored, unearned. LAPTEV singled down the lf line, advanced to second, 2 RBI (0-1 K); DUGINOV advanced to second, out at third lf to 3b; KOROBKOV scored; LYAKISHEV scored. SERGUTOV grounded out to 3b (0-0). 3 runs, 4 hits, 1 error, 1 LOB.

. - 5th - FARAONOV-KOJ to p for DUGINOV. V.NOVOKSHON flied out to ss (0-0). An.KOLISANO fouled out to 1b (0-0). BORICHEV walked (3-0 BBBB). BORICHEV failed pickoff attempt. RAMOS AGREDA reached on a fielder's choice (3-1 BBKB); BORICHEV out at second 2b unassisted. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB.

5th - SHICHKOV singled to left field (3-1 BBBK). SHICHKOV stole second. KASIMOV reached on a throwing error by ss (2-1 BKB); SHICHKOV advanced to third. PETUSHKIN doubled to center field, RBI (0-2 KF); KASIMOV advanced to third; SHICHKOV scored. IGNAT'EV singled up the middle, RBI (0-1 S); PETUSHKIN advanced to third; KASIMOV scored, unearned. BORICHEV to 3b. PIROGOV to 1b. BODYAN to p for V.NOVOKSHON. IGNAT'EV failed pickoff attempt. LYAKISHEV singled to third base (1-2 FBF); IGNAT'EV advanced to second. LYAKISHEV failed pickoff attempt. KOROBKOV lined into double play ss (1-1 BS); IGNAT'EV out on the play. FARAONOV-KOJ hit by pitch (0-1 K); LYAKISHEV advanced to second. LAPTEV singled to center field, 2 RBI (0-0); FARAONOV-KOJ advanced to third; LYAKISHEV scored; PETUSHKIN scored. LAPTEV stole second. SERGUTOV doubled down the lf line, 2 RBI (2-1 BBK); LAPTEV scored; FARAONOV-KOJ scored. SHICHKOV flied out to cf (0-0). 6 runs, 6 hits, 1 error, 1 LOB.

. - 6th - PIROGOV singled through the left side (2-1 BBK). PIROGOV failed pickoff attempt. CHISTOV walked (3-0 BBBB); PIROGOV advanced to second. MORALES RO fouled out to 1b (1-2 KFB). SHUSTOV walked (3-0 BBBB); CHISTOV advanced to second; PIROGOV advanced to third. SHUSTOV failed pickoff attempt. SUKHODOE reached on a fielder's choice, RBI (3-2 BBBKF); SHUSTOV out at second ss to 2b; CHISTOV advanced to third; PIROGOV scored. PEREDEL'SKIY to 2b for FARAONOV-KOJ. SERGUTOV to p. LYAKISHEV to ss. BODYAN walked (3-1 BBKBB); SUKHODOE advanced to second. An.KOLISANO reached on a fielder's choice (0-0); BODYAN advanced to second; SUKHODOE advanced to third; CHISTOV out at home p to c. 1 run, 1 hit, 0 errors, 3 LOB.

6th - KASIMOV flied out to p (3-2 BBSKBF). PETUSHKIN lined out to 2b (0-2 KF). PIROGOV to p. V.BALAN to 1b for BODYAN. IGNAT'EV singled to left field (3-2 BBBKF). FEDOROV D pinch ran for IGNAT'EV. FEDOROV D failed pickoff attempt. FEDOROV D out at first p to 1b, picked off. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 0 LOB.

. - 7th - FEDOROV D to lf. BORICHEV hit by pitch (1-1 BK). BORICHEV advanced to second on a wild pitch. RAMOS AGREDA walked (3-0 BBBB). BORICHEV stole third. PIROGOV walked (3-1 BBBKB); RAMOS AGREDA advanced to second. PEREDEL'SKIY to 1b. LAPTEV to p. SERGUTOV to ss. LYAKISHEV to 2b. PIROGOV advanced to second on a wild pitch; RAMOS AGREDA advanced to third on a wild pitch; BORICHEV scored on a wild pitch. CHISTOV struck out swinging (2-2 KBBSS). MORALES RO singled to shortstop, RBI (0-0); PIROGOV advanced to third; RAMOS AGREDA scored. MORALES RO failed pickoff attempt. MORALES RO advanced to second on a wild pitch, advanced to third; PIROGOV scored on a wild pitch. SHUSTOV singled up the middle, RBI (3-2 BKKBFB); MORALES RO scored. SHUSTOV advanced to second on a throwing error by p, picked off. SHUSTOV advanced to third on a wild pitch. LAPTEV to rf. KASIMOV to p. SUKHODOE walked (3-2 BSBSBB). DOLGOPOL pinch ran for SUKHODOE. DOLGOPOL stole second, advanced to third on a throwing error by c; SHUSTOV scored. V.BALAN grounded out to 3b, RBI (2-2 BKSB); DOLGOPOL scored. An.KOLISANO walked (3-1 BBBKB). An.KOLISANO failed pickoff attempt. BORICHEV singled to center field (1-0 B); An.KOLISANO advanced to second. RAMOS AGREDA flied out to lf (3-2 BKBBS). 6 runs, 3 hits, 2 errors, 2 LOB.

7th - MORALES RO to rf. DOLGOPOL to lf. LYAKISHEV walked (3-0 BBBB). LYAKISHEV stole second. KOROBKOV flied out to rf (2-2 BBKS). LYAKISHEV advanced to third on a wild pitch. PEREDEL'SKIY grounded out to 2b, RBI (1-2 KSB); LYAKISHEV scored. LAPTEV singled to shortstop (3-1 BBBK). LAPTEV advanced to second on a wild pitch. SERGUTOV singled to third base (2-1 BBK); LAPTEV advanced to third. BORICHEV to ss. RAMOS AGREDA to p. PIROGOV to 3b. SHICHKOV flied out to lf (0-0). 1 run, 2 hits, 0 errors, 2 LOB.

Copyright Alex Kaverin & Natali Gutovskaya (c), 2020