Box Score

vs - (Aug 06, 2022)

 
Box Score
 

2022
at - (Game 1)
Aug 06, 2022 at BALASHIKHA (CSKA)

18 (7-7)

Player   ab    r    h  rbi   bb   so   po    a  lob 
2b 
3b 
cf 
ss 
rf 
   rf 
lf 
   lf 
dh 
1b 
   p 
Totals  33  18  15  16  18 
  

- 6 (11-3)

Player   ab    r    h  rbi   bb   so   po    a  lob 
cf 
ss 
3b 
1b 
   1b 
dh/rf 
   ph/rf 
lf 
2b 
   2b/p 
   p 
rf/lf 
   ph 
p/2b 
Totals  22  18 

Score by Innings        R H E
---------------------------------------
.............. 240 309 - 18 15 3
-........... 003 300 - 6 5 5
---------------------------------------
E - SERGUTOV 2; KASIMOV; V.KOCHNOV; M.PAVLOV 3; GORCHAKOV. LOB - METEOR 3; SHARKS 3. 2B - GALIZOV; LAPTEV; SERGUTOV; BABASHOV; PEREDEL'SKIY; GORCHAKOV. HBP - GALIZOV; VASHAKIDZE. SF - DUGINOV. SB - DUGINOV; LAPTEV 3; SERGUTOV; PETUSHKIN; FEDOROV D; GORCHAKOV. CS - LAPTEV; BIRYUKOV.

  ip  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go  np 
W,2-2  5.0  19  24  107 
  1.0  10 
  
-   ip  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go  np 
L,1-1  4.0  17  23  103 
  1.1  23 
  0.2  18 

Win - GORDEEV (2-2). Loss - GORCHAKOV (1-1). Save - None. WP - GORDEEV 2; GORCHAKOV. HBP - by GORCHAKOV (GALIZOV); by GORCHAKOV (VASHAKIDZE). PB - FEDOROV D. Pitches/strikes: GORDEEV 107/58; LYAKISHEV 10/8; GORCHAKOV 103/61; MIKHAILOV 23/17; I.MOISEEV 18/13.

Umpires - HP: KOBZEV 1B: KRIVONOJKO
Start: 11-00 Time: 2-40 Attendance: 24
Weather: +31, sunny Game notes: SCORERS: KOBZEVA, PLETNEVA, GUTOVSKAYA TC:

 
Play-by-Play
 

2022
at - (Game 1)
Aug 06, 2022 at BALASHIKHA (CSKA)

starters: 0/2b DUGINOV; 0/3b GALIZOV; 0/cf LAPTEV; 0/ss SERGUTOV; 0/rf KASIMOV; 0/lf VASHAKIDZE; 0/dh PETUSHKIN; 0/1b PEREDEL'SKIY; 0/c FEDOROV D; 0/p GORDEEV;

- starters: 34/cf V.KOCHNOV; 32/ss M.PAVLOV; 19/3b BIRYUKOV; 7/1b SEMENENKO; 5/c CHUPYROV; 29/dh KHAPILOV; 23/lf SERGANIN; 44/2b SEGEN'; 13/rf D.VOLKOV; 31/p GORCHAKOV;

1st - DUGINOV walked (3-1 KBBBB). DUGINOV failed pickoff attempt. GALIZOV hit by pitch (1-2 KFB); DUGINOV advanced to second. LAPTEV reached on a fielder's choice, RBI (1-2 KFB); GALIZOV advanced to second on a throwing error by ss, scored, unearned; DUGINOV scored, unearned. LAPTEV failed pickoff attempt. LAPTEV stole second. SERGUTOV flied out to lf (1-2 KSFFFB). LAPTEV out at third c to 3b, caught stealing. KASIMOV grounded out to 3b (1-1 BF). 2 runs, 0 hits, 1 error, 0 LOB.

- 1st - V.KOCHNOV grounded out to ss (2-1 BBK). M.PAVLOV grounded out to p (1-2 KBS). BIRYUKOV grounded out to 3b (3-2 KBBSB). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

2nd - VASHAKIDZE hit by pitch (0-0). PETUSHKIN singled to right field (1-1 BK); VASHAKIDZE advanced to third, out at third rf to c to 3b. PEREDEL'SKIY walked (3-1 BBKBB); PETUSHKIN advanced to second. FEDOROV D struck out looking (2-2 BKBSK). DUGINOV singled through the left side (0-0); PEREDEL'SKIY advanced to second; PETUSHKIN advanced to third. GALIZOV singled up the middle, RBI (1-1 SB); DUGINOV advanced to second; PEREDEL'SKIY advanced to third; PETUSHKIN scored. LAPTEV doubled to center field, 3 RBI (2-2 BBSS); GALIZOV scored; DUGINOV scored; PEREDEL'SKIY scored. LAPTEV stole third. SERGUTOV struck out swinging (2-2 BSSFBS). 4 runs, 4 hits, 0 errors, 1 LOB.

- 2nd - SEMENENKO grounded out to ss (1-0 B). CHUPYROV walked (3-2 BBBKFB). CHUPYROV failed pickoff attempt. CHUPYROV advanced to second on a wild pitch. KHAPILOV struck out swinging (2-2 KBFFBS). CHUPYROV advanced to third on a wild pitch. SERGANIN struck out swinging (3-2 KSBFFBBS). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB.

3rd - KASIMOV grounded out to 1b unassisted (3-2 KBSBB). VASHAKIDZE grounded out to ss (1-2 KKFB). PETUSHKIN struck out swinging (2-2 BFKFBS). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

- 3rd - SEGEN' singled to right field, advanced to second on an error by rf (0-2 FK). D.VOLKOV walked (3-0 BBBB). V.KOCHNOV struck out swinging (1-2 KSFBS). SEGEN' failed pickoff attempt. M.PAVLOV singled to center field, RBI (3-2 BBKBS); D.VOLKOV advanced to second; SEGEN' scored, unearned. BIRYUKOV reached on a fielder's choice (1-2 BSS); M.PAVLOV advanced to second on a throwing error by ss, advanced to third; D.VOLKOV scored, unearned. BIRYUKOV out at second c to ss, caught stealing. M.PAVLOV scored on a passed ball, unearned. SEMENENKO struck out looking (2-2 KBKBK). 3 runs, 2 hits, 2 errors, 0 LOB.

4th - MIKHAILOV to 2b for SEGEN'. PEREDEL'SKIY walked (3-1 BBBKB). PEREDEL'SKIY advanced to second on a throwing error by p, picked off. FEDOROV D struck out swinging, reached first on a wild pitch (2-2 KBSBS); PEREDEL'SKIY advanced to third on a wild pitch. FEDOROV D failed pickoff attempt. FEDOROV D stole second. DUGINOV flied out to cf, SF, RBI (2-2 KBBK); FEDOROV D advanced to third; PEREDEL'SKIY scored. GALIZOV fouled out to 1b (2-2 KSBB). LAPTEV singled to right center, RBI (1-1 BF); FEDOROV D scored. LAPTEV failed pickoff attempt. LAPTEV stole second. LAPTEV failed pickoff attempt. SERGUTOV doubled to center field, RBI (0-2 SKF); LAPTEV scored. KASIMOV struck out swinging (3-2 BKFBFBS). 3 runs, 2 hits, 1 error, 1 LOB.

- 4th - BABASHOV to lf for VASHAKIDZE. CHUPYROV flied out to cf (3-1 KBBB). KHAPILOV fouled out to 1b (0-0). GORCHAKOV to p for SERGANIN. / for GORCHAKOV. GORCHAKOV doubled to center field (0-0). MIKHAILOV walked (3-2 BBBKFB). GORCHAKOV stole third. D.VOLKOV singled to second base, RBI (1-1 KB); MIKHAILOV advanced to second; GORCHAKOV scored. V.KOCHNOV walked (3-0 BBBB); D.VOLKOV advanced to second; MIKHAILOV advanced to third. M.PAVLOV singled to shortstop, advanced to second on a throwing error by ss, RBI (0-2 KK); V.KOCHNOV advanced to third; D.VOLKOV scored, unearned; MIKHAILOV scored. BIRYUKOV flied out to ss (2-0 BB). 3 runs, 3 hits, 1 error, 2 LOB.

5th - KHAPILOV to rf. GORCHAKOV to 2b. MIKHAILOV to p. D.VOLKOV to lf. BABASHOV grounded out to 3b (0-1 S). PETUSHKIN grounded out to ss (1-0 B). PEREDEL'SKIY grounded out to 1b unassisted (1-2 KBS). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

- 5th - SEMENENKO grounded out to ss (2-2 FSBB). CHUPYROV walked (3-2 BKBBFB). BESPALOV pinch hit for KHAPILOV. BESPALOV struck out swinging (2-2 KBSBS). CHUPYROV failed pickoff attempt. CHUPYROV out at first p to 1b, picked off. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

6th - DUDYKIN to 1b for SEMENENKO. BESPALOV to rf. FEDOROV D singled up the middle, advanced to second on an error by cf (1-2 BFK). DUGINOV singled to pitcher, bunt (0-0); FEDOROV D advanced to third. DUGINOV stole second. GALIZOV doubled through the left side, advanced to third on a throwing error by ss, 2 RBI (1-0 B); DUGINOV scored; FEDOROV D scored. GALIZOV failed pickoff attempt. LAPTEV grounded out to 2b, RBI (0-0); GALIZOV scored. SERGUTOV singled to left field (2-1 BBK). SERGUTOV stole second. KASIMOV singled to right field (0-2 KK); SERGUTOV advanced to third. I.MOISEEV to p for MIKHAILOV. BABASHOV doubled to left field, 2 RBI (0-0); KASIMOV scored; SERGUTOV scored. PETUSHKIN singled to left field (0-1 S); BABASHOV advanced to third. PETUSHKIN stole second. PEREDEL'SKIY doubled to left field, 2 RBI (3-1 SBBB); PETUSHKIN scored; BABASHOV scored. FEDOROV D reached on a throwing error by ss, advanced to second (1-1 KB); PEREDEL'SKIY scored, unearned. DUGINOV singled through the right side, RBI (1-1 KB); FEDOROV D scored, unearned. GALIZOV flied out to 1b (0-0). DUGINOV failed pickoff attempt. LAPTEV struck out swinging (0-2 KKS). 9 runs, 9 hits, 3 errors, 1 LOB.

- 6th - IGNAT'EV to rf for KASIMOV. LYAKISHEV to p for GORDEEV. GORCHAKOV flied out to cf (0-2 FK). I.MOISEEV struck out swinging (2-2 BSBKS). DAVYDOV pinch hit for D.VOLKOV. DAVYDOV grounded out to 2b (0-1 K). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

Copyright Alex Kaverin & Natali Gutovskaya (c), 2020